227-0022/03 – Structures for Liquids and Gases Transportation ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Physical laws; types of structures for liquids and gases transportation – underground and overground; theory of gas flow in open and closed systems; resources of water, petroleum and gases; degassing; methane; geotechnical surveys; materials and technology of constructions (flood protection); pipe systems construction; computation of tunnel ventilation; underground gas tanks; sewerage.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: rozsah á 2 hod / týdně 1. Úvod do problematiky předmětu : vymezení pojmů (dopravní stavby povrchové a podzemní pro kapaliny a plyny, stavby pro povrchovou dopravu). 2. Stavby pro odvodnění : vývoj, teoretické základy, vlivy na životní prostředí. 3. Objekty staveb pro dopravu kapalin (voda), skluzy, shybky, násosky, akvadukty, propustky, žlaby, brody. 4. Stokování : kanály, potrubí, štoly, tunely. 5. Podzemní stavby pro dopravu kapalin : vrty, jímací nádrže, produktovody. 6. Podzemní stavby pro dopravu plynů : vrty, plynovody. 7. Povrchové stavby pro dopravu plynů : (separační stanice, regulační a kompresorové stanice, vlivy koroze prostředí, monitoring ). 8. Povrchové stavby pro dopravu kapalin (zkapalněné plyny, ropa, etylen apod.). 9. Zvláštní stavby pro dopravu plynu : větrání, degazace, rozvody stlačeného vzduchu, pneumatická doprava, zakládání důlních prostor. 10. Zvláštní stavby pro dopravu kapalin : rozvody, hydromechanizace, rozpojování hornin vodním paprskem, zavlažování v těžebnách, těžké kapaliny, sedimentační nádrže. 11. Zvláštní stavby pro dopravu kalů a úpravnictví. 12. Přednáška odborníka z praxe (SmP Ostrava, a.s.) Cvičení : rozsah á 2 hod / týdně 1. Úvodní cvičení : videokazety k problematice dopravních staveb pro kapaliny a plyny. 2. Výpočet proudění v otevřeném vodním kanále (individuelní zadání). 3. Výpočet odvodnění stanice a liniové stavby. 4.-5. Exkurze na PZP (Žukov, alt. Štramberk). 6.-7. Exkurze na vodárenský systém města Ostravy. 8.-10. Výpočet větrání (podle softwarového programu) železničního a silničního tunelu. 11.-12. Studium a diskuze k předpisové základně ČBÚ a IPB. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor, videoprojektor, videokazety

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T005) Geotechnical and Transport Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.