227-0029/01 – Railway Stations and Branching Points ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO40 doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Legislation; designing; inclination ratio; direction ratio; construction elements; ribbon rails; railway superstructure and substructure; drainage; tracks; rail switches; switch connections; switch track; gridiron; passenger station; storage yard; formation yard; hump yard; spur tracks; track systems of industrial plants; structures of railway facilities; platforms; platform subways; overhead-crossings; pedestrian overpaths; platform shelters; passenger buildings; storage; garbage dumps; construction facility of locomotive economy; automatic block system; stations in specific conditions.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Základní pojmy, legislativa,zásady projektování žel. stanic (provozní podklady, průzkumy, obsah PD, všeobecné zásady navrhování), - Směrové a sklonové poměry ve ž.stanicích a přilehlých úsecích - Koleje (rozdělení, číslování, užit. délky, prostorové uspořádání, přechody mezi různými osovými vzdálenostmi kolejí) - Konstrukční prvky – železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodnění ž. stanic,zabezpečovací zařízení. - Výhybky a výhybková spojení, mateč. kolej, stromkové zhlaví, zab.zařízení v ž.stanicích (pojmy, umístění, konstrukce...) - Osobní nádraží,odstavná nádraží,třídící nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště,vybavení, ...), - Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin–hlavní zásady,technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS). - Kolejiště průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) - Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...), Stavební zařízení lokomotivního a vozového hospodářství - Železniční stanice ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti a (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) stavby žst. na záplavových územích Cvičení: Seznámení s projektovou dokumentací, provozní podklady k projektování žst., výpočet směrových a výškových prvků žst., výpočet podrobných bodů, poloha námezníků a návěstidel. Návrh konstrukce zhlaví železničního svršku a prostorového uspořádání v žst., charakteristické příčné řezy. Žel.spodek – zásady návrhu a vlastní návrh vč.odvodnění železniční stanice. Návrhy prvků osobních, nákladních nádraží. Multimediální pomůcky použité k výuce: VHS , CD

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.