227-0035/01 – Railway Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits5
Subject guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Tracks;facilities;traction;track resistance;rolling resistance;spatial track layout–structure gauge;railway superstructure-construction of a track;sets;ribbon rail;switches;geometric and constructional switch layout;switch transformation;crossings of lines;railway substructure;substructure constructions;drainage;line and road crossings;line and water stream crossing;line and wiring crossings;railway crossing;line equipment; breakdowns;diagnostics; track works;mechanization;rail transport in towns–subway,tram;railway networks;speed raising;Czech railway network modernization.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednáška: - Historický vývoj železnic (tratě, zařízení, vozidlo, trakce) , legislativa, železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, modernizace železniční sítě ČD - Vozidla a kolej,základy dynamiky jízdy,jízda vozidla v přímé a oblouku, traťové odpory a jízdní odpory vozidel - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, přechody vzdálenosti os kolejí) - Železniční svršek, konstrukce koleje, části , výhybky a výhybkové konstrukce (základní pojmy, geometrické a konstrukční uspořádání výhybek, kolejové křižovatky), tvary kolejnice a jazyky výhybek a jejich základní statické hodnoty, posuzování únosnosti, průřezové veličiny ojetých kol. a jaz.v., kategorizace získaného materiálu žel.svršku - Trasování, zásady navrhování železničních tratí, křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, výstroj trati - Uspořádání GPK pro vysoké rychlosti - Železniční stanice a vlečky - úvod (rozdělení ž.st., skladiště, skládky, ..), vlečky průmyslových závodů, osobní, odstavná a nákladní nádraží - účel, rozsah, rozdělení, stavby (nástupiště, podchody, nadchody, zastřešení nástupiště, nádr.budovy, přednádraží...) - Diagnostika u železnic - Stavba, modernizace, opravy, údržba, mechanizace prací. - Železniční stavby ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti a (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) stavby žst. na záplavových územích Cvičení: Seznámení s projektovou dokumentací, výpočet směrových a výškových prvků, výpočet podrobných bodů motivu železniční trasy. Návrh konstrukce železničního svršku a prostorového uspořádání, charakteristické příčné řezy. Zásady návrhu a vlastní návrh železničního spodku včetně konstrukčních vrstev a odvodnění. Rekonstrukce stávajícího traťového úseku železniční trati na požadovanou rychlost. Multimediální pomůcky použité k výuce: CD – Pandrol Vipa, CD-Plasser a Theurer I.(1999),II.(2000), VHS ,

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.