227-0051/02 – Dopravní stavitelství (DST)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGF, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí základní znalosti o vývoji jednotlivých druhů doprav, především pozemních komunikací a okrajově i železničních tratích. Vypracováním zadání student prokáže dovednost formulovat problémy a aplikovat získané znalosti a dovednosti na praktických příkladech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních systémech, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Nedílnou součástí je řešení dílčích problémů železniční dopravy, která bude navazovat samostaným předmětem ve 4. ročníku. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Základní znalosti navrhování pozemních komunikací a železnic – trasování, výškové řešení, stavby související. Řešit liniovou dopravní stavbu bude v konkrétních podmínkách (mapy) s vazbou na dosavadní znalosti.

Povinná literatura:

Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998) Silnice a dálnice – Kaun, Luxemburk (ČVUT 1996) Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 602 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Železniční stavby-železniční spodek a svršek – Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak (CERM2004) Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998) Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997) Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998) Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000) Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000) Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc, Krejčíříková- (ČVUT 1998) Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 Železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

Kapacita dálnice Manual (HCM), dopravy Vědecká rada, Washington, DC, 2000, ISBN 0-309-06681-6. Design manuál M 22 - 01.06, (WSDOT), Washington stát, ministerstvo dopravy, prosinec 2009. Design manuál pro silnice a mosty (DMRB), stavební úřad, oddělení vývoje pro Skotsko, TheWelsh Office Y SWYDDFA GYMREIG, odboru životního prostředí pro Severní Irsko, únor 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Vývoj dopravy a dopravních sítí. Druhy dopravy, srovnání. 2. Pozemní komunikace (S, R, D, MK, ÚK). Legislativa. 3. Stabilita vozidla, brzdná dráha vozidla. Rozhled pro zastavení a předjíždění. 4. Návrhové kategorie silničních komunikací. Kapacita komunikací. 5. Zemní těleso, zemní práce, odvodnění. 6. Mostní objekty. 7. Bezpečnostní zařízení. Negativní účinky dopravy. 8. Historický vývoj železnic (tratě, zařízení, vozidlo, trakce). Legislativa, trasování, zásady navrhování železničních tratí, VRT… 9. Vozidla a kolej, základy dynamiky jízdy, jízda vozidla v přímé a oblouku, traťové a jízdní odpory vozidel, trasa konstantního odporu, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati .. 10. Železniční svršek (konstrukce koleje, sestavy žel.svršku, výhybky a výhybkové konstrukce). 11. Železniční spodek (konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, odvodnění…). Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy a přechody… 12. Železniční stanice a vlečky - osobní nádraží, odstavná nádraží, třídící nádraží (účel, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení, KOMPAS...). Kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) 13. Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...)… 14. Kolejová doprava ve městech. Cvičení 1. Seznámení s projektovou dokumentací. 2. Trasování a estetika pozemních komunikací. 3. Výpočet směrového motivu komunikace. 4. Výškové uspořádání komunikace. Vzestupnice. 5. Zásady navrhování a výpočet netuhých a tuhých vozovek. 6. Vzorový a pracovní příčný řez komunikace. 7. Hluk z dopravy – výpočet. 8. Výpočet vytyčovacích hodnot. 9. Motiv žel. oblouk s krajní přechodnicí – výpočet prvků, vytyčovací schéma. 10. Sled kolejnic v oblouku „Kladečský plán“. 11. Návrh sestavy železničního svršku. 12. Vyhodnocení zatěžovací zkoušky. 13. Návrh konstrukce zemního tělesa, pražcového podloží a konstrukce žel. svršku v příčném řezu žel. trati v přímé s příkopovou zídkou. 14. Návrh konstrukce zemního tělesa, pražcového podloží a konstrukce žel. svršku v příčném řezu žel. trati v oblouku.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R030) Building Structures K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
V - ECTS HGF 2015/2016 prezenční čeština volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.