227-0053/02 – Městské komunikace a křižovatky (MKK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
SIR0035 Ing. Zuzana Široká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat návrhové prvky místních komunikací a křižovatek. Popsat možnosti odvodnění místních komunikací a křižovatek. Popsat možnosti zklidňování dopravy na místních komunikacích a na křižovatkách. Definovat základní parametry odstavných a parkovacích ploch a garáží. Popsat způsoby řízení dopravy na křižovatkách. Aplikovat znalosti při návrhu prvků křižovatky. Připravit návrh světelného řízení křižovatky. Analyzovat vstupní data pro návrh křižovatky.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s navrhováním staveb pro dopravu v podmínkách měst a obcí, úpravou uličního prostoru a vytvořením podmínek pro vzájemnou koexistenci dopravy kolejové, motorové, cyklistické a pěší. Výuka se zaměří jak na řešení dynamické, tak také statické dopravy ve městech. Součástí předmětu je i problematika navrhování křižovatek na pozemních komunikacích s důrazem na řešení světelně řízených úrovňových křižovatek ve městech. Pozornost je věnována také umísťování sítí technické infrastruktury v prostoru místní komunikace.

Povinná literatura:

České technické normy: ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací

Doporučená literatura:

Dlouhá, E., Slabý, P.: Dopravní stavby a systémy 20,30, ČVUT Praha 2005 Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha 2007 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace, ČKAIT Praha 1998 Ďurčanská, D. a kol.: Mestské komunikácie, ŽU Žilina, 2010 Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Mahdalova_Krivda-MKK1.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Software-v-doprave_final.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Místní a městské komunikace a platné předpisy, funkční skupiny místních komunikací, příčné uspořádání prostoru místní komunikace, typy místních komunikací – čtyřpruhové, dvoupruhové a jednopruhové, výhybny a obratiště na místních komunikacích. 2. Obruby a dělící prvky na místních komunikacích, úprava nároží, vlečné křivky vozidel. Sjezdy na místních komunikacích, rozhledy na sjezdech. 3. Trasování místních komunikací, rozhledy, směrové a výškové řešení, příčný a výsledný sklon, průjedzdní a průchozí prostor, rozšíření komunikace a klopení vozovky ve směrovém oblouku. 4. Odstavné a parkovací plochy, připojování na místní komunikace. Stavby pro dopravu v klidu - jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 5. Křižovatky - pojmy a definice, druhy a typy křižovatek, rozhledy na křižovatce. 6. Návrhové prvky úrovňových křižovatek, ověření průjezdu pomocí vlečných křivek. 7. Návrhové prvky okružních a mimoúrovňových křižovatek. 8. Nemotoristické komunikace a komunikace se smíšeným provozem 9. Přechody pro chodce, místa pro přecházení, zajištění rozhledu. 10. Navrhování křižovatek - umístění v trase, řízení, nehodovost, kolizní diagramy. 11. Odvodnění místních komunikací a křižovatek, osvětlení a umístění inženýrských sítí v uličním prostoru. 12. Zklidňování dopravy na místních komunikacích. 13. Vývoj dopravy a dopravních sítí ve městech. Druhy dopravy, srovnání. Úroveň kvality dopravy, stupně UKD, výkonnost MK. 14. Doprava jako městotvorný prvek - funkce městských komunikací, komunikační síť, vliv dopravy na rozvoj města. Cvičení: 1. Úvod, seznámení s harmonogramem cvičení a s požadavky na vypracování programů. 2. Návrh místní komunikace zadaného typu, vzorový příčný řez (ruční kreslení). 3. Směrový kružnicový oblouk na místní komunikaci, rozšíření ve směrovém oblouku. 3. Připojení sjezdu z parkoviště na místní komunikaci, vložený kapkovitý ostrůvek, nároží jako prostý kružnicový oblouk. 4. Výpočet potřebného počtu odstavných a parkovacích stání pro zadaný objekt, stanovení počtu stání pro osoby zdravotně postižené, výpočet rozhledů na dopravně významném sjezdu z parkoviště. 5. Návrh dispozičního uspořádání parkoviště, dopravní značení, ověření průjezdu pomocí vlečných křivek v software AutoTURN. 6. Ověření průjezdu sjezdem s kapkovitým ostrůvkem, rozhledy na dopravně významném sjezdu z parkoviště. 7. Návrh zadané stykové úrovňové křižovatky místních komunikací s pruhem pro odbočení vlevo na hlavní komunikaci. 8. Návrh pruhu pro odbočení vpravo na úrovňové křižovatce místních komunikací. Návrh oboustranných chodníků podél komunikací. 9. Návrh vodorovného značení na křižovatce s řadícími pruhy a přechodem pro chodce, návrh umístění návěstidel SSZ. 10. Návrh svislého dopravního značení na křižovatce s řadícími pruhy a přechodem pro chodce, rozhledové trojúhelníky. 11. Návrh zadané okružní křižovatky. 12. Ověření průjezdů navrženou okružní křižovatkou pomocí vlečných křivek. 13. Kontrola a dopracování programů. 14. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R025) Městské inženýrství (11) Městské inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní