227-0055/01 – Železniční stavby (ŽS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
SVO396 Ing. Jiří Svoboda
ZEM094 Ing. Karel Zeman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou železničních staveb a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student získá základní znalosti v oblasti projektování, stavby a diagnostiky železničních staveb. Absolvováním student dokáže popsat a řešit základní problémy jako je trasování, výběr sestav železničního svršku, návrh pražcového podloží, návrhy souvisejících drobných staveb (např. odvodňovací stavby apod.), Získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti železničních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu Železniční stavby je student seznámen s úvodem do problematiky železničních tratí, žel.stanic a vleček, problematiky železniční diagnostiky a seznamuje studenty ze základy technologických postupů prací u železnic. Předmět seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti železničních staveb, s konstrukčními prvky železničního svršku, žel. spodku, pražcového podloží, odvodnění, výhybkami a výhybkovými konstrukcemi, s prvky stavebního vybavení a zařízení železničních stanic, se stavebními prvky vysokorychlostních tratí a prvky modernizací železnic. V tomto předmětu je student rovněž seznámen se základní problematikou související s budováním železnic ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti, na záplavových územích.

Povinná literatura:

Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak:Železniční stavby-železniční spodek a svršek– (CERM2004) Esveld: Modern Railway Track, MRT Productions 2001 Plášek:Železniční stavby, Návody do cvičení-VUT-Brno 2003 Kubát a kol.:Železniční stavby projektování-TK 8, ČKAIT 1998 Krejčiříková: Železniční stavby 20 - ČVUT 2000 Krejčiříková: Železniční stavby 10 – návody do cvičení - ČVUT 2000 Mikšík, Karabinová, Špáník: Diagnostika kolajových dráh-Žilinská univerzita 2004

Doporučená literatura:

Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek, vzorové listy ČD, TNŽ736949-Odvodnění žel.tratí a stanic

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: -Úvod do problematiky železničních staveb (tratě, zařízení, vozidlo, trakce), zásady navrhování železničních tratí.Traťové odpory a jízdní odpory vozidel, trasa konstantního odporu -Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, přechody vzdálenosti os kolejí, vzdálenosti staveb od osy kol., prostorové uspořádání na mostech ČSN …) -Konstrukce koleje … -Výhybky a výhybkové konstrukce (základní pojmy, výhybky pro VRT, kolejové křižovatky, kol.křížení, …) -Železniční spodek (konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, stavby žel. spodku, odvodnění…) -Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy, výstroj trati -Osobní, odstavná a třídící nádraží (účel, rozdělení, vybavení, ...),hlavní spádoviště třídících nádraží (zásady, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS). -Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...) -Kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, vybavení,..) -Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky -Příprava staveb (předvýrobní etapy, podklady, legislativa….) -Traťové práce (klasifikace, mechanizace…), technologie oprav žel. svršku a spodku -Diagnostika u železnic -Železniční stavby ve zvláštních podmínkách (území ovlivněná důlní činností, stavby v záplavových územích…) -Železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, modernizace železniční sítě ČR Cvičení: - Výpočet prvků kruhových oblouků jako motiv železniční trasy, Výpočet prvků přechodnice a vzestupnice jako motiv železniční trasy, Výpočet podrobných bodů trasy, směrové a výškové řešení,Návrh konstrukce železničního svršku, sestavy žel. svršku, Kladečské plány, početní a grafické řešení sledu kolejnic, Řešení přechodu různých osových vzdáleností kolejí, výhybky, transformace výhybek, Kolejová spojení – návrh JKS v přímé, Žel.spodek – zásady návrhu, návrh pražcového podloží - Charakteristický příčný řez jednokolejnou (dvoukolejnou tratí) – návrh, Zpracování a prezentace vybraných statí z žel.problematiky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3651) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku