227-0058/01 – Dopravní stavby (DS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
MAC0264 Ing. David Mácha
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice dopravních staveb, s důrazem na problematiku dopravních sítí v městském prostředí. Po absolvování student dokáže popsat a řešit elementární problémy v oblasti návrhu silnic, místních komunikací a křižovatek, městské kolejové dopravy, zastávek, přestupních uzlů a staveb souvisejících. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní informace o problematice dopravních staveb, s důrazem na problematiku dopravních sítí v městském prostředí. Pozornost je věnována návrhu silnic a místních komunikací a křižovatek, městské kolejové dopravě, zastávkám, přestupním uzlům a stavbám souvisejícím. Sledován je rovněž vliv železniční, vodní a letecké dopravy na životní prostředí a zástavbu. V té souvislosti jsou studenti uvedeni do problematiky odvodnění dopravních staveb. Ve výukovém procesu je využíváno softwarových programů, videa a DVD zařízení.

Povinná literatura:

M.Krajčovič a kol.: Dopravní stavby (Pozemní komunikace, skripta VUT Brno, 1998) B.Kubát - M.Kaun: Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) P.Kotas: Dopravní systémy a stavby (skripta ČVUT,2007) D.Ďurčanská a kol: Mestské komunikácie. Zásady navrhovania (VŠ učebnice, Žilina, 2011) ESVELD, C. Modern Railway Track. Second Edition. MRT- Productions, Delft 2001

Doporučená literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, pojmy a definice, legislativa 2. Trasování a návrh pozemních komunikací, směrové a výškové řešení trasy 3. Příčné uspořádání pozemních komunikací, příčný a výsledný sklon, klopení 4. Dopravní skelety měst, specifika místních komunikací, návrhové parametry 5. Křižovatky silnic a místních komunikací, rozhledové poměry 6. Komunikace se smíšeným provozem, zklidňování místních komunikací 7. Cyklistické a pěší komunikace 8. Stavby pro hromadnou dopravu osob ve městech - zastávky a přestupní stanice 9. Odstavné a parkovací plochy, garáže 10. Bezpečnostní prvky dopravních staveb 11. Bezbariérové užívání dopravních staveb 12. Vývoj železniční dopravy, trakce, jízdní a traťové odpory, geometrické uspořádání koleje, 13. Kolejová doprava ve městě, průjezdný průřez 14. Vliv letecké a vodní dopravy na osídlení 15. Snižování dopadu negativních vlivů dopravy Cvičení: 1. Úvod, seznámení s programem cvičení a podmínkami zpočtu, video 2. Program č. 1 - kružnicový oblouk 3. Program č. 2 - silniční přechodnice 4. Program č. 3 - výpočet výškového polygonu, výkres podélného profilu 5. Program č. 4 - vzorový příčný řez silnice, konstrukce vozovky, odvodnění 6. Program č. 5 - železniční přechodnice 7. Program č. 6 - vzorový příčný řez železnice 8. Program č. 7 - autobusová zastávka - návrh uspořádání a umístění 9. Program č. 8 - tramvajová zastávka - návrh uspořádání a umístění 10. Zápočtový test 12. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R017) Geotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3647R018) Městské stavitelství a inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2013/2014 letní