227-0101/02 – Železniční svršek a spodek (ŽSS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou železničního svršku a železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti. Předmět navazuje a současně rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v předmětech bakalářského studia. Student získá širší znalosti v oblasti konstrukce a diagnostiky kolejových drah. Absolvováním student dokáže popsat a řešit problémy jako je konstrukce železničního svršku, posouzení únosnosti prvků kolejových drah, návrh a posouzení pražcového podloží a dalších staveb železničního spodku. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z oblasti staveb pro kolejovou dopravu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Tento předmět navazuje na předmět bakalářského studia Železniční stavby a rozšiřuje znalosti studenta o nové pojmy z problematiky kolejové jízdní dráhy v oblasti teoretické i praktických aplikací. Prohlubuje teoretické znalosti a seznamuje s jejich aplikací pro konstrukční prvky železničního svršku, žel. spodku, dále pak s novými prvky spojenými s budováním vysokorychlostních tratí a modernizací železnic a budováním železnic ve zvláštních podmínkách (vlivy důlní činnosti, záplavová území…). Předmět je členěn následně: Železniční svršek: Teoretické základy,Metody výpočtu únosnosti žel.svršku, Geometrické a konstrukční parametry koleje, Konstrukce koleje, Výhybky a výhybkové konstrukce, Zvláštní konstrukce (přídržnice, kolejové mazníky, ochranné koleje),Prostředky pro zvýšení stability koleje, Spojení kol.pásů, Konstrukční úpravy na přejezdech, Konstrukční úpravy na mostech, Konstrukční úpravy na čistících a prohlížecích jámách, Konstrukční úpravy na točnách a přesuvnách a kolejových váhách, Ozubnicové dráhy, Zarážkové brzdy, Bezstyková kolej,Diagnostika žel.svršku (prohlídky, měření, nedestruktivní zkoušení, posuzování únosnosti kolejnic a jazyků…), Prvky a konstrukce železničního svršku tramvajové tratí a metra, Prvky a konstrukce speciálních drah. Železniční spodek: Těleso železničního spodku (Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku), Ochrana svahů, Odvodnění žel.tratí a stanic, odvodňovací stavby a zařízení (.. propustky, shybky, násosky, přepady, skluzy), Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty, Stavby železničního spodku (Ochranná zařízení a stavby, Nástupiště,Rampy, Skládky, Nákladiště, Účelové komunikace Zarážedla, Oplocení, Zábradlí.

Povinná literatura:

- Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby, CERM, 2004 - Esveld C.: Modern Railway Track. Second Edition. MRT- Productions, Delft 2001 - Tzanakakis K.: The Raiway Track and Its Long Term Behaviour, Springer Heidelberg New York Dordrecht London, Verlag, 2013

Doporučená literatura:

- Mikšík M.,Karabinová M.,Špánik J.: Diagnostika koľajových dráh, EDIS Žilina, 2004 - Moravčík Milan, Moravčík Martin: Mechanika železničných tratí, EDIS Žilina, 2002 - Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění novějších zákonů - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č.346/2000 Sb., vyhlášky č.413/2001 Sb. a vyhlášky č.577/2004 Sb. - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah - ČSN EN 13848-1+A1 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje - ČSN EN 13848-5 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje - Předpis SŽDC-S3 Železniční svršek - Předpis SŽDC-S4 Železniční spodek - Hudeček, Ožanová, Roháč: Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/28 EN ISO 3095:2013 - Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles EN 16272-3-2:2012 - Railway applications — Track — Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation — Test method for determining the acoustic performance — Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applications EN 16272-6:2014 - Railway applications — Track — Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation — Test method for determining the acoustic performance — Part 6: Intrinsic characteristics — In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: 1. Teoretické základy – kolej, drážní vozidlo, provozní zatížení koleje 2. Metody výpočtu únosnosti žel. svršku, průběh namáhání a posuzování únosnosti jednotlivých prvků konstrukce žel. svršku 3. Geometrické a konstrukční parametry koleje 4. Konstrukce koleje adhezní dráhy a dráhy ozubnicové, prostředky pro zvýšení stability koleje 5. Výhybky a výhybkové konstrukce 6. Zvláštní konstrukce v koleji (přídržnice, kolejové mazníky, ochranné koleje) 7. Konstrukční úpravy na přejezdech, mostech, čistících a prohlížecích jámách, na točnách, přesuvnách, kolejových váhách a kolejových brzdách 8. Bezstyková kolej – teoretické základy, průběhy namáhání, podmínky pro zřizování 9. Diagnostika žel. svršku (prohlídky, ruční měření, měřící vozy, nedestruktivní zkoušky) 10. Konstrukce železničního svršku tramvajové tratí a metra 11. Konstrukce speciálních drah 12. Zásady návrhu a realizace žel. infrastruktury v podmínkách ovlivněných důlní činnosti a na záplavových územích 13. Těleso železničního spodku - Konstrukce pražcového podloží a tělesa železničního spodku, ochrana svahů, přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty 14. Odvodnění žel. tratí a stanic, odvodňovací stavby a zařízení (...propustky, shybky, násosky, přepady, skluzy). Stavby železničního spodku. Ochranná zařízení a stavby Cvičení: Výpočty a posouzení únosnosti kolejnic a jazyků, Výpočty změn upínací teploty v oblouku, výpočty radiálních síl v oblouku…, Transformace výhybek, Návrhy kolejových rozvětvení (matečná kolej přímá, oblouková…), Kolejová spojka dvou soustředných oblouků, návrh obloukové JKS, vlastní návrh a posudky prvků (staveb) železničního spodku - Návrhy a posuzování únosnosti vícevrstvých systémů pražcového podloží, Ochrana zemní pláně proti účinkům mrazu (návrhy, posuzování..), Odvodnění, Aplikace geosyntetik, geokompozit, geomřížek v konstrukčních vrstvách tělesa žel. spodku. Studenti zpacují a odprezentují vybraná témata z problematiky železničního svršku a spodku.... Multimediální pomůcky použité k výuce: CD – Pandrol Vipa, CD-Plasser a Theurer I.(1999),II.(2000), VHS,

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.