227-0104/02 – Projekt I (P1)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, získat základní dovednosti v projektování dopravních staveb formou projektu. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti dopravního inženýrství nebo trasování, konstrukce a modernizace kolejové jízdní dráhy včetně výhybkových konstrukcí, návrh podloží, návrhy souvisejících drobných staveb. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti dopravního inženýrství nebo projektování staveb pro kolejovou dopravu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

The aim of the course is to gain basic skills in designing of traffic buildings in the form of the project. After graduating student can describe and solve basic problems in range of traffic engineering or in tracing, construction and modernization of rail road tracks including Point switch point and switch structures, design of foundation, supporting designs related structures. The student acquires the skill to formulate problems, to form a basic design, applying knowledge and skills to solve simple problems in traffic engineering or in designing buildings for the railway infrastructure.

Povinná literatura:

Dle doporučení vyučujících s přihlédnutím ke konkrétnímu zadání projektu.

Doporučená literatura:

El. studijní opora: http://projekt150.ha-vel.cz/node/27

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zpracování zadané problematiky formou projektu železničního stavitelství – po seznámení se s projektovou dokumentací, následuje zpracování zadání, jež obsahuje např.: digitalizace podkladů, vynesení stavajího stavu ze zadaných podkladů, Návrh směrového řešení (výpočet prvků kruhových oblouků, vzestupnice a přechodnice jako motiv železniční trasy,výpočet podrobných bodů trasy,..),Návrh výškového řešení (návrh podélného profilu trasy),Návrh konstrukce železničního svršku, Návrh výh. spojení,Návrh konstrukce železničního spodku (E, tepelná a vodní ochrana zem. pláně), Pracovní příčné řezy a charakteristické příčné řezy jednokolejnou(dvoukolejnou tratí), výkazy výměr, výkresy objektů, situace... Student vypracuje přílohy : 1) Technickou zprávu 2) Situaci M 1:500 3) Podélné profily M 1:1000/100 4) pracovní příčné řezy M 1:100 5) Charakteristické příčné řezy M 1:50 6) Vytyčovací plán M 1:500 7) Kladečský plán 8) Výkresy doprovodných objektů příp.technolologic.částí a detailů. 9) Seznam souřadnic vytyčovacích bodů 10) Výkaz výměr 11) Podklady, koncepty, výpočty, návrhy…

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.