227-0106/01 – Projektování stanic a uzlů (PSU)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
SOB0011 Ing. Michal Šobr
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základní problematikou projetování železničních stanic, zastávek a významných železničních uzlů, s konstrukčními prvky železničního svršku a spodku ve stanicích včetně odvodnění. Vypracováním projektu student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z problematiky kolejové dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se základními pojmy a legislativou se zásadami projektování žel. stanic, konstrukčními prvky jako železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodněním ž. stanic, výhybkami a výhybkovými spojeními, zab.zařízením v ž.stanicích. Dále s účelem, rozdělením, uspořádáním kolejiště a vybavením osobních nádraží, odstavných nádraží, třídících nádraží, hlavního spádoviště třídících nádraží, automatizace spádovišť KOMPAS. Předmět se zabývá rovněž řešením kolejišť průmyslových závodů, ( účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..), stavbami železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky,výpravní budovy,přednádraží,skladiště,skládky),stavebním zařízením lokomotivního a vozového hospodářství, projektováním a realizací žel. stanic ve zvláštních podmínkách (vlivy důlní činnosti, na záplavových územích).

Povinná literatura:

- Plášek,Zvěřina,Svoboda,Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek, CERM, 2004 - Plášek: Železniční stavby, Návody do cvičení, VUT-Brno, 1998 - Krejčiříková, Novák, Špačková: Železniční stanice a uzly: Návody ke cvičení, ČVUT, 1991 - Zvěřina P.: Železniční stanice a uzly: Návody ke cvičení, Ediční středisko Vysokého učení technického, Brno, 1990 Technické normy a legislativa: Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu Předpis SŽDC-S3 železniční svršek, SŽDC-S4 Železniční spodek, vzorové listy SŽDC, TNŽ736949 Odvodnění železničních tratí a stanic. TNŽ013468 Výkresy železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

- Ižvolt a kol.: Projektovanie, stavba a rekonštrukcia železničných tratí, VŠDS Žilina 1992 - Klimeš, Ferdinand: Železniční stavitelství 2. díl. Stanice a uzly ; 2. přeprac. vyd., Praha: SNTL, 1981 - Ross, Julian: Railway stations: planning, design and management, Oxford : Architectural Press, 2000, ISBN: 0750643765 EL. STUDIJNÍ OPORY: - Hudeček, Ožanová, Roháč: Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/80, - Hudeček a kol.: Kapitola II. Železniční stanice a kolejová doprava ve městech. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/84 - http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/studijni-obory/studium-navazujici-magisterske/dopravni-stavby/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednáška: - Základní pojmy, legislativa,zásady projektování žel. stanic (provozní podklady, průzkumy, obsah PD, všeobecné zásady navrhování), - Směrové a sklonové poměry ve ž. stanicích a přilehlých úsecích - Koleje (rozdělení, číslování, užit. délky, prostorové uspořádání, přechody mezi různými osovými vzdálenostmi kolejí) - Konstrukční prvky – železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách - Odvodnění žel. stanic - Výhybky a výhybková spojení, mateč. kolej, stromkové zhlaví - Zabezpečovací zařízení v žel. stanicích (pojmy, umístění, konstrukce...) - Osobní nádraží, odstavná nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště, vybavení, ...) - Třídící nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště,vybavení, ...), - Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin – hlavní zásady,technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS) - Kolejiště průmyslových závodů (účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) - Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...) - Stavební zařízení lokomotivního a vozového hospodářství - Železniční stanice ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železnici a ž.st.) a stavby žst. na záplavových územích Cvičení: Seznámení s projektovou dokumentací, provozní podklady k projektování žst., výpočet směrových a výškových prvků žst., výpočet podrobných bodů, poloha námezníků a návěstidel. Návrh konstrukce zhlaví, železničního svršku a prostorového uspořádání v železničních stanicích, Žel.spodek – zásady návrhu a vlastní návrh vč.odvodnění železniční stanice, stavby žel. spodku ve stanicích (Nástupiště, Rampy, Skládky, Nákladiště, Účelové komunikace, Zarážedla,Oplocení, zábradlí). Návrhy prvků osobních, nákladních nádraží (výpočet spádoviště...).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2015/2016 letní