227-0108/02 – Projekt II (P2)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity2
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, získat rozšířené dovednosti pro zpracování technické části projektu, rozpočtu stavby a stavebně-technologického projektu. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti konstrukce a modernizace dopravní cesty pro silniční a kolejové dopravní prostředky, včetně souvisejících drobných staveb a stavebně-technologického projektu pro danou stavbu. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh z oblasti projektování dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a stavebně-technologického projektování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Náplní předmětu je formou projektu zpracovat rekonstrukci a modernizaci dopravní cesty pro silniční a kolejové dopravní prostředky, včetně souvisejících drobných staveb v souladu s platnými předpisy, a to včetně dopravního značení a stavebně-technologického projektování, rozpočtu stavby a nabídky na provedení stavebních prací dle legislativy platné pro veřejné zakázky. Na jednotlivých cvičeních budou studenti získávat dovednosti v následujících dílčích oblastech: - Zadání projektu rekonstrukce uličního prostoru s tramvajovou dopravou - Zpracování směrových a výškových parametrů stávajícího stavu zadané lokality - Návrh konstrukce dopravní cesty pro kolejová a nekolejová vozidla, komunikací pro pěší (vč. nástupních ostrůvků) - Zpracování výkresové dokumentace (vzorový příčný řez komunikace) - Zpracování výkresové dokumentace (vzorový příčný řez tramvajové dráhy v místě nástupiště včetně nástupiště) - Zpracování výkresové dokumentace: situace, výkresy detailů (zábradlí, odvodňovače…) - Výkazy výměr - Vypracování návrhu technologie realizace stavby, - Vypracování časového plánu stavby - Vypracování návrhu přechodného dopravního značení - Tvorba rozpočtu stavby - Vypracování nabídky na provedení stavebních prací dle legislativy platné pro veřejné zakázky…

Povinná literatura:

- Hloušek P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty). VUT Brno, 1997, ISBN 80-214-0638-0 - Břoušek, Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie. STU Bratislava, 1998

Doporučená literatura:

- Maršál, P.: Stavební stroje. Brno, CERM VUT, 2004. ISBN 80-214-277-4 - Jarský,Č, Svoboda,P, Musil, F. Příprava a realizace staveb. Brno: CERM, 2003. ISBN 80-7204-282-3 - Gail, Pánek: Realizace staveb a souborů-stavební technologie projektování, ČVUT Praha, 1993, ISBN: 80-0100-964-5 - Vangel: Mechanizácia stavebných prác, SF ŽU Žilina, 1996 - Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, ACADEMIA Praha, 2003, ISBN 80-200-1045-9 Technické sdandardy: - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí - ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy pro tramvajové trati s rozchodem 1435 a 1000mm - ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody - TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Legislativa: - Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků - Zákon č. 465/2006 Sb. (Zákon 13/97) - Zákon o pozemních komunikacích vč.změn a doplňků - Zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění EL. STUDIJNÍ OPORY: - Dopravní stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/26 - Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/28 - Silniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/27

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. Úvod, zadání projektu 2. Podélný profil komunikace v místě křížení 3. Výkres situace železničního přejezdu, návrh dopravního značení 4. Návrh konstrukce vozovky, vzorový příčný řez komunikace 5. Vzorový příčný řez železnice v místě přejezdu 6. Situace v místě přejezdu, výkresy detailů 7. Výkaz kubatur a výměr 8. Technologický postup realizace 9. Tvorba rozpočtu PK 10.Tvorba rozpočtu přejezdu 11.Časový plán realizace 12.Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.