227-0111/02 – Integrované dopravní systémy (IDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu jsou základní odborné znalostí a kompetencí v oblasti integrovaných dopravních systémů včetně jejich stavebních prvků a zařízení. Absolvováním předmětu student získá dovednosti: - Definovat systémy hromadné osobní dopravy, popsat jejich hlavní úlohy, odvodit a objasnit odlišnosti jednotlivých systémů a odvodit zavedení systému jejich integrace. - Vysvětlit principy použití integrovaných dopravních systémů. - Aplikovat teoretické znalosti do konkrétního návrhu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. - Analyzovat silné a slabé stránky všech druhů hromadné osobní dopravy a kategorizovat je z hlediska vhodnosti použití. - Navrhovat zřízení nebo výstavbu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. - Ohajovat, zhodnotit a vysvětlovat navržený systém hromadné osobní dopravy a dokázat je porovnávat s jinými dle stanovených kriterií.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu jsou základní odborné znalostí a kompetencí v oblasti integrovaných dopravních systémů včetně jejich stavebních prvků a zařízení. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rychlý rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy. Pozornost je zaměřena na specifiku návrhu zařízení pro hromadnou dopravu osob a její koexistenci s dalšími druhy doprav. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji jednotlivých druhů hromadné dopravy osob. Seznámí se s požadavky na návrh odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy.Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu systému hromadné dopravy osob a koexistenci s dalšími druhy doprav.

Povinná literatura:

- ČSN 28 0318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení - ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ČSN 736110 Projektování místních komunikací - ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 2: Přestupní uzly a stanoviště - EN ISO 3095:2013 - Železniční aplikace – Akustika – Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly

Doporučená literatura:

- Mojžíš, V., Graja, M. a Vančura, P. Integrované dopravní systémy, Powerprint Praha, 2008. - Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 - Surovec: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy, Žilinská univerzita, 1999 El. studijní opory: - Hudeček a kol.: Kapitola II. Železniční stanice a kolejová doprava ve městech. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/84 - http://www.vzdelavanimkekvalite.cz/PDFs/6_IDS.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Integrované dopravní systémy – úvod do problematiky 2. Městské dopravní systémy, úloha hromadné osobní dopravy v obsluze území 3. Stavby a zařízení pro HD – Autobusové a trolejbusové zastávky 4. Zařízení pro trolejbusovou dopravu 5. Autobusová nádraží 6. Dopravní závody, garáže a odstavné plochy pro autobusy 7. Systémy sítí tramvajových tratí, tramvajové tratě a zastávky, konečné stanice, vozovny 8. Organizace hromadné dopravy, integrované systémy hromadné dopravy 9. Preference hromadné dopravy, inteligentní zastávky 10. Tratě a stanice metra, systémy sítí tras metra 11. Příměstská a městská železnice, základní technické parametry tratí, uspořádání stanic a zastávek 12. Zastávky kombinované, přestupní uzly a jejich úloha, integrace MHD a vnější regionální dopravy, návaznost městské a dálkové hromadné dopravy osob 13. Navrhování integrovaných dopravních systémů 14. Hodnocení kvality hromadné dopravy osob, kriteria hodnocení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.