227-0122/01 – Dopravní stavby (DS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TIC01 Ing. Jiří Tichý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice dopravních staveb a procvičit získané znalosti a dovednosti. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti návrhu silnic, železnic, místních komunikací a křižovatek, městské kolejové dopravy a staveb souvisejících. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět uvede posluchače do celé problematiky dopravních staveb. Stručně seznámí posluchače s druhy dopravních staveb v ČR i v zahraničí. Základní pozornost je věnována nejrozšířenějším druhům dopravních staveb, tj. železničním stavbám a stavbám pozemních komunikací., vycházeje ze "Zákona o drahách". Informativně se seznámí také se stavbami pro MHD, stavbami letišť, lanovek. V oblasti železničních staveb se posluchači seznámí se stavbami v ČD a vlečkami. Podrobně potom se stavbami železničního svršku, tj. kolejnicemi, upevňovadly, výhybkami, pražci, drobným kolejivem, štěrkovým ložem, stykovanou a bezstykovou kolejí a elektrickou trakcí ČD. V oblasti staveb železničního spodku s geotechnickým průzkumem, jeho vyhodnocováním a výstupními podklady pro projektování, typy pražcového podloží, opěrnými, záchytnými a zárubními zdmi, stabilitou náspů, zářezů a odřezů, technologií jejich budování, včetně nových softwarů britské a italské provenience. Přehledně se seznámí také s doprovodnými objekty železničního spodku. V oblasti staveb pozemních komunikací je osnova věnována kategorii silnic a městských komunikací, konstrukcím a technologii budování. Závěrem se posluchači seznámí s eliminací negativních vlivů dopravy a aplikací nových evropských norem v ČR. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Základní přehled o dopravních stavbách, schopnost posuzovat jednoduché projekty a technologické postupy dopravních staveb, zvláště v oblasti železničních staveb, staveb pozemních komunikací (včetně městských).

Povinná literatura:

M. Kaun - B. Kubát: Dopravní stavby 10, ES ČVUT Praha, 1998 Městské komunikace, ES ČVUT Praha 1997 J.Čorej - D Durčanská - F. Schlosser: Cestné stavitelstvo II, ES VŠDS Žilina 1996 Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek (CERM2004)

Doporučená literatura:

Buchtele, Roubíček: Technol.plynných paliv (část doprava), ES VŠB-TUO Ostrava, 1997 J. Rojan, P. Slabý, E. Dlouhá, B. Pipková: Dopravní stavby 1, AN Centrum Brno 1998, Kubát a kol.: Železniční stavby, ČKAIT1998 Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997Sb vč. změn a doplňků Zákon o drahách č.266/94Sb., vyhláška č.177/95Sb. vč. změn a doplňků ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 73 6058 Hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí ČSN 73 6360-1Konstrukční a geometrické uspořádání koleje žel. drah...- Projektování

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, pojmy a definice, legislativa 2. Návrhové prvky pozemních komunikací, rozhledové poměry, směrové a výškové řešení trasy 3. Příčné uspořádání pozemních komunikací, příčný a výsledný sklon, klopení 4. Spodní stavba pozemní komunikace - zemní těleso, objekty, odvodnění, bezpečnostní zařízení, protihluková opatření 5. Návrh konstrukce pozemních komunikací - geotech. průzkumy, zemní práce, kamenivo, pojiva, vodní režim podloží, třídy dopravního zatížení, vozovka 6. Historie a vývoj železnice, trakce, jízdní a traťové odpory, geometrické uspořádání koleje 7. Železnice - průjezdný průřez, železniční spodek a svršek, výhybkové konstrukce, stanice, kolejiště průmyslových závodů, železniční přejezdy 8. Křižovatky a sjezdy na pozemních komunikacích 9. Stavby pro hromadnou dopravu osob ve městech - zastávky a přestupní stanice 10. Obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy 11. Komunikace se smíšeným provozem, cyklistické a pěší komunikace, zklidňování místních komunikací 12. Hydrotechnické stavby Cvičení: 1. Úvod, seznámení s programem cvičení a podmínkami zpočtu, video 2. Program č. 1 - kružnicový oblouk 3. Program č. 2 - silniční přechodnice 4. Program č. 3 - výpočet výškového polygonu 5. Program č. 3 - výkres podélného profilu 6. Program č. 4 - vzorový příčný řez silnice - zemní těleso a odvodnění 7. Program č. 4 - vzorový příčný řez silnice - konstrukce vozovky 8. Program č. 5 - železniční přechodnice 9. Program č. 6 - vzorový příčný řez železnice 10. Program č. 7 - autobusová zastávka - návrh uspořádání a umístění 11. Program č. 7 - autobusová zastávka - výkres 12. Zápočtový test 13. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.