227-0122/02 – Traffic Buildings (DS)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TIC01 Ing. Jiří Tichý
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching in Czech Language only

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět uvede posluchače do celé problematiky dopravních staveb. Stručně seznámí posluchače s druhy dopravních staveb v ČR i v zahraničí. Základní pozornost je věnována nejrozšířenějším druhům dopravních staveb, tj. železničním stavbám a stavbám pozemních komunikací., vycházeje ze "Zákona o drahách". Informativně se seznámí také se stavbami pro MHD, stavbami letišť, lanovek. V oblasti železničních staveb se posluchači seznámí se stavbami v ČD a vlečkami. Podrobně potom se stavbami železničního svršku, tj. kolejnicemi, upevňovadly, výhybkami, pražci, drobným kolejivem, štěrkovým ložem, stykovanou a bezstykovou kolejí a elektrickou trakcí ČD. V oblasti staveb železničního spodku s geotechnickým průzkumem, jeho vyhodnocováním a výstupními podklady pro projektování, typy pražcového podloží, opěrnými, záchytnými a zárubními zdmi, stabilitou náspů, zářezů a odřezů, technologií jejich budování, včetně nových softwarů britské a italské provenience. Přehledně se seznámí také s doprovodnými objekty železničního spodku. V oblasti staveb pozemních komunikací je osnova věnována kategorii silnic a městských komunikací, konstrukcím a technologii budování. Závěrem se posluchači seznámí s eliminací negativních vlivů dopravy a aplikací nových evropských norem v ČR. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Základní přehled o dopravních stavbách, schopnost posuzovat jednoduché projekty a technologické postupy dopravních staveb, zvláště v oblasti železničních staveb, staveb pozemních komunikací (včetně městských).

Compulsory literature:

M. Kaun - B. Kubát: Dopravní stavby 10, ES ČVUT Praha, 1998 Městské komunikace, ES ČVUT Praha 1997 J.Čorej - D Durčanská - F. Schlosser: Cestné stavitelstvo II, ES VŠDS Žilina 1996 Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek (CERM2004)

Recommended literature:

Buchtele, Roubíček: Technol.plynných paliv (část doprava), ES VŠB-TUO Ostrava, 1997 J. Rojan, P. Slabý, E. Dlouhá, B. Pipková: Dopravní stavby 1, AN Centrum Brno 1998, Kubát a kol.: Železniční stavby, ČKAIT1998 Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997Sb vč. změn a doplňků Zákon o drahách č.266/94Sb., vyhláška č.177/95Sb. vč. změn a doplňků ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže ČSN 73 6058 Hromadné garáže ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí ČSN 73 6360-1Konstrukční a geometrické uspořádání koleje žel. drah...- Projektování

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky Cvičení Konzultace

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N3607) Civil Engineering (3607T037) Building Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.