227-0202/01 – Silniční stavitelství (SS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
PLO0019 Ing. Kristýna Plocová
SIR0035 Ing. Zuzana Široká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti o navrhování a stavbě pozemních komunikací, který se zaměřuje na návrh silniční trasy dle požadovaných parametrů, dále s návrhem konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady pozemních komunikací na okolí a životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení jsou zaměřeny na základní otázky navrhování silničních komunikací, se zdůrazněním na projektování a stavbu silnic, dálnic a účelových komunikací. Výuka cvičení probíhá na počítačové učebně s využitím specializovaného software.

Povinná literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací Chochol, Š. a kol.: Cesty a diaľnice I. Projektovanie. ALFA Bratislava, 1989 Kaun, M., Lehovec, F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 Kaun, M., Lehovec,F.: Pozemní komunikace 20. ČVUT Praha, 2004 Krajčovič, M. a kol.: Dopravní stavby I. Pozemní komunikace. CERM Brno, 1998 Krajčovič, M., Jůza, P., Holcner, P., Řezáč, M.: Silnice a dálnice I. Návody na vypracování cvičení. CERM Brno, 2001 www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory

Doporučená literatura:

Krajčovič, M., Jůza, P.: Dopravní stavby I. Návody na cvičení. VUTIUM Brno,1998 APLIKACE ČSN 73 6101 při projektování pozemních komunikací. Učební pomůcka katedry 227. FAST 2003 http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/INOVACE_SKV02_DOPRAVNI_STAVBY_final.pdf http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/PK-navody.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Silniční doprava a dopravní prostředky, druhy a parametry dopravních prostředků, základy teorie pohybu vozidel. Brzdění, brzdná dráha a účinky vozidla na vozovku. Jízda a stabilita vozidla v přímce a v oblouku. Rozhledy na pozemních komunikacích. Rozvoj automobilismu, rozvoj silniční a dálniční sítě. Rozdělení pozemních komunikací, návrhové parametry a kategorie pozemních komunikací. 2. Směrové návrhové prvky silničních komunikací. Přímka a směrové oblouky, návrhové prvky klotoidy a její využití při projektování silnic a dálnic. Zajištění rozhledu ve směrových obloucích. 3. Výškové návrhové prvky trasy silnic a dálnic. Maximální a minimální sklony nivelety a zaoblení lomů výškového polygonu. Zajištění rozhledu ve výškových obloucích. Plánování a projektování pozemních komunikací. Návrh trasy, řídící čára. 4. Uspořádání silnic a dálnic v příčném řezu. Šířky a sklony jízdních pásů, pruhů, krajnic a přídatných pruhů. Rozšíření jízdních pruhů a pásů, příčný, dostředný a výsledný sklon, klopení vozovky. Průjezdní profil. 5. Sladění směrového a výškového návrhu trasy silniční komunikace. Prostorový účinek silniční trasy, silniční estetika a začlenění trasy silniční komunikace do krajiny. Vegetační úpravy jako bezpečnostní a estetický prvek silničních komunikací. 6. Návrh a stavba silničního zemního tělesa, tvar a sklony svahů výkopů a náspů. Vegetační úpravy svahů zemního tělesa. Výpočet kubatur zemních prací, hmotnice, dopravní moment a rozvozní vzdálenosti. Multikriteriální hodnocení návrhů silniční trasy. 7. Odvodnění silničního tělesa, silniční a dálniční objekty. Propustky, návrh a konstrukční prvky propustků. 8. Bezpečnostní zařízení a ostatní vybavení silnic a dálnic. Vodicí a záchytná bezpečnostní zařízení, dopravní značky a dopravní zařízení. 9. Typy a konstrukce vozovek, klasifikace, funkce, vlastnosti a materiály pro stavbu vozovek. Navrhování konstrukčních vrstev vozovek, navrhování tuhých a netuhých vozovek. 10. Stavba podloží a podkladních vrstev vozovek. Technologie stavby stmelených a nestmelených podkladních vrstev vozovek. 11. Kryty vozovek, dělení krytů vozovek z hlediska konstrukčních vrstev. Kryty asfaltové, cementobetonové a dlážděné. Technologie stavby krytů vozovek a hodnocení kvality krytů. Silniční kvalimetrie a její význam v silničním stavitelství. 12. Údržba a opravy silničních a dálničních vozovek. Porušování vozovek, rozdělení poruch, systémy hospodaření s vozovkami, technologie údržby a oprav vozovek. 13. Zásady pro projektování silnic a dálnic. Úroveň kvality dopravy, stupně UKD. Návrh odpovídající kategorie komunikace ve vazbě na dopravní zatížení. 14. Rezerva. Cvičení: 1. Úvod, seznámení s požadavky na vypracování programů. 2. Výpočet základních prvků směrového vedení silniční trasy. 3. Výpočet vytyčovacích prvků podrobných bodů směrových oblouků. 4. Návrh výškového polygonu a výpočet nivelety. 5. Studie silniční trasy ve třech variantách – návrh 1. trasy pomocí řídící čáry. 6. Studie silniční trasy ve třech variantách – návrh 2. a 3. trasy v softwaru Civil 3D. 7. Technické, dopravní a ekonomické zhodnocení návrhů silniční trasy. 8. Průvodní zpráva a kompletace vyhledávací studie silniční trasy. 9. Výběr a úprava trasy pro zjednodušený projekt. 10. Výpočet inflexního motivu pro vybranou trasu. 11. Návrh konstrukčních vrstev vozovky z katalogu vozovek. 12. Návrh vzorového příčného řezu zadané technické kategorie silniční komunikace. 13. Kontrola vypracovaných programů. 14. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku