227-0211/02 – Integrované systémy hromadné dopravy (ISHD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat systémy hromadné osobní dopravy, popsat jejich hlavní úlohy. Odvodit a objasnit odlišnosti jednotlivých systémů a odvodit zavedení systému jejich integrace. Aplikovat teoretické znalosti do konkrétního návrhu kteréhokoliv systému hromadné osobní dopravy. Analyzovat silné a slabé stránky všech druhů hromadné osobní dopravy a kategorizovat je z hlediska vhodnosti použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o systémech hromadné dopravy osob, jejich vzájemnému porovnání a možnostech jejich zapojení do regionálních integrovaných dopravních systémů. V ucelené formě, seznamuje s návrhem dopravního systému dle dopravní sítě území a úloze systémů hromadné osobní dopravy v něm. Podstatnými částmi předmětu budou také hlavní technické a legislativní zásady budování a provozování integrovaných dopravních systémů a návrhy jejich potřebné dopravní infrastruktury. Rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky dopravy. Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu systému hromadné dopravy osob a koexistenci s dalšími druhy doprav, zejména s těmi, které nebudou součástí integrovaného dopravního systému. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji jednotlivých druhů hromadné dopravy osob a způsobech a podmínkách jejich vzájemné integrace. Seznámí se s požadavky na návrh odpovídajícího dopravního systému dle požadovaných parametrů. Podstatnou částí je návrh dopravních zařízení pro dopravu, cestující, linkách a spojích jednotlivých druhů hromadné dopravy. Rozvoj měst, automobilismu, změny v životní úrovni obyvatelstva, ale i nové nároky na kvalitu životního prostředí vyžadují nové poznatky a modely řešení problematiky jedné z nejdůležitějších funkcí města – dopravy. Znalosti budou doplněny o specifiku návrhu systému hromadné dopravy osob a koexistenci s dalšími druhy doprav. Výuka pouze v českém jazyce.

Povinná literatura:

- Rojan,Slabý,Dlouhá,Pipková: Městské komunikace, ČVUT Praha 1997 - Dlouhá,Rojan,Slabý: Městské komunikace, Návod k projektu, ČVUT 1997 - Medelská, Jirava , Nop, Rojan: Dopravné inžinierstvo, Alfa Bratislava 1991 - Kotas, P.: Dopravní systémy a stavby, ČVUT Praha, 2007 - Surovec: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy, Žilinská univerzita, 1999

Doporučená literatura:

České technické normy: ČSN 280318 Průjezdné průřezy tramvajových tratí ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy ČSN 736059 Servisy a opravny motorových vozidel ČSN 736075 Navrhovanie autobusových staníc ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 736110 Projektování místních komunikací ČSN 736405 Projektování tramvajových tratí ČSN 736425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0203 DI2 Dopravní inženýrství II. Doporučená
227-0204 MK Místní komunikace Doporučená
227-0216 KDM Kolejová doprava ve městech Doporučená
342-0491 MaED Management a ekonomika dopravy Doporučená
342-0492 DI I Dopravní inženýrství I Doporučená
342-0493 MHD Městská hromadná doprava Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: – Městské dopravní systémy, úloha hromadné osobní dopravy v obsluze území, hromadná doprava osob, pojmy a definice, legislativa, stavby a zařízení pro HD – Autobusová a trolejbusová doprava: zastávky - umísťování, stavební uspořádání, vybavení, zařízení pro trolejbusovou dopravu, vozovky v zastávce, konstrukce nástupiště, přístupy pro pěší, bezbariérové úpravy, dopravní značení – Autobusová a trolejbusová nádraží, garáže a odstavné plochy pro autobusy, dopravní závody, dílny pro opravy vozidel, čerpací stanice PH, myčky, administrativní budovy, ochrana životního prostředí – Tramvajové tratě a zastávky, systémy sítí tram. tratí, prostorové vedení, křížení s PK, stavební uspořádání, umísťování tramvajových zastávek, konečné stanice, vozovny – Organizace hromadné dopravy, IS hromadné dopravy, preference hromadné dopravy, inteligentní zastávky, zastávky kombinované, přestupní uzly a jejich úloha, integrace MHD a vnější regionální dopravy, návaznost městské a dálkové hromadné dopravy osob – Tratě a stanice metra, systémy sítí tras metra, technické parametry, typy stanic, prostorové řešení tras a stanic, provozně technologické zázemí, úprava vestibulů – Příměstská a městská železnice, základní technické parametry tratí, uspořádání stanic a zastávek – Navrhování městských integrovaných dopravních systémů (provozní, technické, finanční a legislativní podmínky), vztah dopravy a města, charakteristické znaky městské a příměstské hromadné dopravy osob, dopravní síť MHD – Hodnocení kvality hromadné dopravy osob, kriteria hodnocení Cvičení: 1. Zadání programů 2. Umístění autobusových zastávek na jízdním pruhu 3. Rozhledy + dopravní značení 4. Technická zpráva k zastávkám na jízdním pruhu 5. Umístění autobusových zastávek v zálivu 6. Bezbariérové úpravy zastávky pro tělesně hendikepované 7. Bezbariérové úpravy zastávek pro zrakově hendikepované 8. Vzorové příčné řezy 9. Situace stavebních úprav 10. Návrh přestupního uzlu (terminálu) 11. Technická zpráva k návrhu přestupního uzlu 12. Kontrola programů 13. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních mi. 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3647R020) Dopravní stavby K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2019/2020 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní