227-0218/01 – Legislativa v dopravě (LD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+0
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat legislativní předpisy pro oblast dopravy na pozemních komunikacích. Popsat podmínky provozování silniční dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá předpisy EU a ČR, které umožňují výstavbu, údržbu a rekonstrukce pozemních komunikací a podnikání v silniční dopravě osob i nákladu. Jedná se o předpisy stanovující podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku. Cílem je, aby student získal základní přehled o nařízeních a směrnicích EU a zákonech, vyhláškách a nařízeních vlády ČR, v kterých jsou stanoveny požadavky na dopravce a povinnosti, které lze ze strany kontrolních orgánů vymáhat. Předmět rovněž přinese přehled o Zákoně o pozemních komunikacích, tzn., o kategoriích a vlastnictví pozemních komunikacích, o ochranných pásmech apod.

Povinná literatura:

Nařízení,směrnice a rozhodnutí EU, právní předpisy publikované ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv: - http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/ - http://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Legislativa-v-priprave/Platne-pravni-predpisy/Oblast-uzemniho-planovani-a-stavebniho-radu

Doporučená literatura:

Němec, L., Miletín, J. a kolektiv: Autodoprava v praxi. Verlag Dashöfer, http://www.techportal.cz/autodoprava-v-praxi-onbadp/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy k ověření znalostí. Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Podmínky pro provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) 2. Práva a povinnosti právnických a fyzických osob při provozování silniční dopravy, přeprava nebezpečných věcí (Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě) 3. Specifické požadavky na provozování hromadné dopravy osob (Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy) 4. Pravomoc a působnost orgánů státní správy v oblasti pozemních komunikací (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 5. Pravidla pro užívání, správu a údržbu pozemních komunikací. (Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným) 6. Bezpečnostní audit pozemních komunikací a jeho zákonná úprava (Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). 7. Pravidla provozu na pozemních komunikacích a jejich vliv na navrhování pozemních komunikací. (Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) 8. Dokumentace dopravních staveb - pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. (Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) 9. Obecné technické požadavky na stavby a jejich vliv na stavby pro dopravu. (Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby) 10. Požadavky na bezbariérové užívání dopravních staveb (Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) 11. Výstavba a rekonstrukce dopravních staveb a jejich zákonná úprava (Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)). 12. Působnost autorizovaných osob v procesu výstavby dopravních staveb. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) 13. Státní fond dopravní infrastruktury a jeho úloha při financování dopravních staveb (Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury). 14. Mezinárodní dohody v silniční dopravě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2011/2012 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2010/2011 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R042) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku