227-0303/01 – Železniční infrastruktura a zabezpečení (ŽIZ)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
ZEM094 Ing. Karel Zeman
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky v tomto předmětu je základní seznámení studenty s prvky infrastruktury pro kolejovou dopravu a procvičit získané znalosti a dovednosti. Student získá základní znalosti a dovednosti v oblasti konstrukčního, geometrického a prostorového uspořádání železniční trati, dále pak o systémech a typech zabezpečovacího zařízení a v neposlední řadě se seznámí s oblastí diagnostiky u železnic, určováním a kategorizací vad konstrukčních prvků železniční trati. Předmět zahrnuje také výuku, jejímž cílem je získání základních znalostí v oblasti infrastruktury železničních stanic a znalosti z oblasti snižování vlivu železniční dopravy na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí se základní problematikou geometrického, konstrukčního a prostorového uspořádání koleje, určováním a kategorizací vad konstrukčních prvků železniční trati, organizací oprav železničního svršku a spodku, účelem a vybavením železničních stanic a uzlů, stavbami železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky), modernizací železniční sítě ČR. Dále je výuka zaměřena na typy a systémech železničního zabezpečovacího zařízení a v neposlední řadě na znalosti v oblasti diagnostiky u železnic a snižování vlivu železniční dopravy na životní prostředí. Absolvováním předmětu si studenti osvojí znalosti o účelu a konstrukčním uspořádání prvků železniční infrastruktury, včetně oblasti zásad křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a inženýrskými stavbami. Studenti získají základní znalosti v oblasti účelu a stavebního vybavení železničních nádraží, železničních stanic a železničních uzlů, získají znalosti o účelu a konstrukci různých typů a systémů zabezpečovacího zařízení železnic. Studenti si osvojí znalosti z oblasti diagnostiky a technologií provádění opravných výkonů na železničním svršku a spodku, osvojí si základní znalosti souvisejících právních, technických a technologických standardů, seznámí se s aplikací speciální mechanizace pro železnici

Povinná literatura:

Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak : Železniční stavby-železniční spodek a svršek CERM, Brno, 2004 C.Esvelt : Modern Railway Track, MRT Productions 2001 Plášek: Železniční stavby, Návody do cvičení, VUT-Brno 2003 Zákon o drahách č. 266/1994 Sb., včetně změn a doplňků, Vyhláška MD č. 177/1995, včetně změn a doplňků, kterou se vydává stavební a technický řád drah,

Doporučená literatura:

ČSN EN 13848-1:2009 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje ČSN EN 13848-5:2008 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: -Úvod do problematiky železničních staveb (tratě, zařízení, vozidlo, trakce), zásady navrhování železničních tratí, traťové odpory a jízdní odpory vozidel, trasa konstantního odporu -Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, přechody vzdálenosti os kolejí, vzdálenosti staveb od osy kol., prostorové uspořádání na mostech) -Konstrukce koleje … -Výhybky a výhybkové konstrukce (základní pojmy, výhybky pro VRT, kolejové křižovatky, kol.křížení, …) -Železniční spodek (konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, stavby žel. spodku, odvodnění…) -Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy, výstroj trati -Osobní, odstavná a třídící nádraží (účel, rozdělení, vybavení, ...),hlavní spádoviště třídících nádraží (zásady, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS). -Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...), Železniční stavby ve zvláštních podmínkách (území ovlivněná důlní činností, stavby v záplavových územích…) -Kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, vybavení,..) -Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky -Diagnostika u železnic –Zabezpečovací zařízení (účel, umístění, typy, konstrukce..) -Železniční sítě, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, modernizace železniční sítě ČR Cvičení: - Výpočet prvků kruhových oblouků jako motiv železniční trasy, - Výpočet prvků přechodnice a vzestupnice jako motiv železniční trasy, - Výpočet podrobných bodů trasy, směrové a výškové řešení, - Návrh konstrukce železničního svršku, sestavy žel. svršku, - Řešení přechodu různých osových vzdáleností kolejí, výhybky, transformace výhybek, - Kolejová spojení – návrh JKS v přímé, - Železniční spodek – zásady návrhu, návrh pražcového podloží - Charakteristický příčný řez jednokolejnou (dvoukolejnou tratí) návrh, - Zpracování a prezentace vybraných statí z problematiky železniční infrastruktura

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku