227-0307/01 – Organizace a řízení výstavby dopravních staveb (OŘVDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prvky použití mechanizace ve výstavbě dopravních staveb v návaznosti na technologie realizace. Součástí je seznámení s příklady aplikace základních právních titulů a technických standardů ve stavebnictví pro oblast liniových staveb. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti výkonů a nasazení stavebních strojů, technologie stavby a stavebně-technologického projektování dopravních staveb. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh využitelných v oblasti realizace dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a dokumentací časových plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí s předvýrobními a výrobními etapami včetně dokumentace pro předvýrobní a výrobní přípravu dopravních staveb a jejich specifiky, zařízeními pro diagnostiku dopravních staveb, s problematikou časového plánování, s prvky stavebně-technologického projektování, s dokumentací časových plánů. Ve výuce bude rovněž zahrnuta problematika přechodného dopravního značení a řízení dopravy během realizace stavby či zařízení a realizace dopravních staveb ve zvláštních podmínkách – území ovlivněná hornickou činností, na inundačních územích apod. Student získá přehled o mechanizaci ve výstavbě dopravních staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení parametry charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků (typy strojů, stanovení výkonů apod.). Následně jsou v tomto předmětu prezentována specifika rozpočtování v oblasti dopravních staveb, včetně seznámení studentů se základy controllingových metod pro realizaci

Povinná literatura:

- Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, ACADEMIA Praha 2003, ISBN 80-200-1045-9 - Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty) VUT Brno 1997 –ISBN 80-214-0638-0 - Mikšík, Karabinová, Špánik : Diagnostika koľajových dráh, (ŽU v Žilině 2004, ISBN 80-8070-193-8) - Vangel: Mechanizácia stavebných prác, SF ŽU Žilina 1996 - Břoušek, Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie (STU Bratislava 1998) - Hasík, Dostálová: Vodní stavitelství, VŠB-TU Ostrava 2002 - Krajčovič M. a kol.: Silnice a dálnice I (Návody do cvičení), VUT Brno 2000 - Broul J., Hudeček L.: Stanovení důlních škod u poddolovaných žel. staveb, monografie, VŠB-TUO, 2003 - SŽDC D7-2 - Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty,státní organizace,S39156/2011

Doporučená literatura:

- Lazar,J.a kol.: Sbírka příkladů z nákl. účetnictví, VŠB-TU Ostrava EkF, 1995 - Steinöcker, R.: Strategický controlling, BABTEX, s.r.o., Praha, 1992 - Řezáč: Dopravní stavby v povodňových územích, VŠB-TU Ostrava, 2001 Rojan, Slabý a kol: Městské komunikace, ČVUT Praha, 1997 El. studijní opora: http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Organizace_a_rizeni_staveb.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Příprava výstavby liniových staveb (předvýrobní etapy, podklady, EN, ISO….) - Mechanizace stavebních prací, zásady navrhování mechanizace stavebních prací v dopravním stavitelství (typy strojů, stanovení výkonů…) - Stavební stroje (rozdělení, charakteristika stroje, teoretický, technický a praktický výkon stroje). - Zemní práce u liniových staveb – technologie, mechanizace zemních prací (typy strojů, stanovení výkonů) - Technologie výstavby komunikací pro kolovou dopravu (podkladní vrstvy a kryty vozovek - technologie pokládky a oprav) - Technologie oprav pozemních komunikací - Traťové práce (klasifikace, mechanizace…), - Technologie výstavby tratí pro kolejovou dopravu - Technologie oprav železničního svršku a spodku - Řízení stavebních strojů (historie, vývoj, moderní metody – GPS..) - Využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy, recyklink podkladních vrstev a krytů vozovek, apod.) - Stavebně–technologická příprava stavby, etapy, stavebně-technologické projektování, dokumentace časových plánů (úsečkový diagram, cyklogram, prostorový harmonogram, síťový graf) - Stavební ekonomika v dopravním stavitelství (rozpočet, výrobní kalkulace, controlling), normativy spotřeby v oblasti stavebních činností dopravních staveb - Zásady ochrany dopravních staveb a doprovodných objektů v sesuvných oblastech a zátopových územích, ochrany dopravních staveb v poddolovaném území, stanovování podílu DŠ a principy stanovování výše majetkové újmy. Cvičení: V rámci cvičení posluchači řeší konkrétní projekt (podle výše uvedeného členění) a písemného zadání, kde zpracují části: 1)Technická zpráva (obsahující prvky technologie a POV) 2)POV (harmonogramy..) 3)Návrh přechodného dopravního značení (textová část) 4)Návrh přechodného dopravního značení – grafické řešení (výkres) 5)Rozpočet stavby 6)Kalkulace stavby 7)Dokladová část pro výběrové řízení 8)Koncepty výpočtů a návrhů…

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku