227-0307/03 – Organizace a řízení výstavby dopravních staveb (OŘVDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s prvky použití mechanizace ve výstavbě dopravních staveb v návaznosti na technologie realizace. Součástí je seznámení s příklady aplikace základních právních titulů a technických standardů ve stavebnictví pro oblast liniových staveb. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti výkonů a nasazení stavebních strojů, technologie stavby a stavebně-technologického projektování dopravních staveb. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh využitelných v oblasti realizace dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a dokumentací časových plánů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se seznámí s předvýrobními a výrobními etapami včetně dokumentace pro předvýrobní a výrobní přípravu dopravních staveb a jejich specifiky, zařízeními pro diagnostiku dopravních staveb, s problematikou časového plánování, s prvky stavebně-technologického projektování, s dokumentací časových plánů. Ve výuce bude rovněž zahrnuta problematika přechodného dopravního značení a řízení dopravy během realizace stavby či zařízení a realizace dopravních staveb ve zvláštních podmínkách – území ovlivněná hornickou činností, na inundačních územích apod. Student získá přehled o mechanizaci ve výstavbě dopravních staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení parametry charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků (typy strojů, stanovení výkonů apod.). Následně jsou v tomto předmětu prezentována specifika rozpočtování v oblasti dopravních staveb, včetně seznámení studentů se základy controllingových metod pro realizaci

Povinná literatura:

- Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, ACADEMIA Praha 2003, ISBN 80-200-1045-9 - Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty) VUT Brno 1997 –ISBN 80-214-0638-0 - Mikšík, Karabinová, Špánik : Diagnostika koľajových dráh, (ŽU v Žilině 2004, ISBN 80-8070-193-8) - Vangel: Mechanizácia stavebných prác, SF ŽU Žilina 1996 - Břoušek, Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie (STU Bratislava 1998) - Hasík, Dostálová: Vodní stavitelství, VŠB-TU Ostrava 2002 - Krajčovič M. a kol.: Silnice a dálnice I (Návody do cvičení), VUT Brno 2000 - Broul J., Hudeček L.: Stanovení důlních škod u poddolovaných žel. staveb, monografie, VŠB-TUO, 2003 - SŽDC D7-2 - Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty,státní organizace,S39156/2011

Doporučená literatura:

- Lazar,J.a kol.: Sbírka příkladů z nákl. účetnictví, VŠB-TU Ostrava EkF, 1995 - Steinöcker, R.: Strategický controlling, BABTEX, s.r.o., Praha, 1992 - Řezáč: Dopravní stavby v povodňových územích, VŠB-TU Ostrava, 2001 Rojan, Slabý a kol: Městské komunikace, ČVUT Praha, 1997 El. studijní opora: http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/wp-content/uploads/2014/07/Organizace_a_rizeni_staveb.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Příprava výstavby liniových staveb (předvýrobní etapy, podklady, EN, ISO….) 2. Mechanizace stavebních prací, zásady navrhování mechanizace stavebních prací v dopravním stavitelství (typy strojů, stanovení výkonů…) 3. Stavební stroje (rozdělení, charakteristika stroje, teoretický, technický a praktický výkon stroje). 4. Zemní práce u liniových staveb – technologie, mechanizace zemních prací (typy strojů, stanovení výkonů) 5. Technologie výstavby komunikací pro kolovou dopravu (podkladní vrstvy a kryty vozovek - technologie pokládky a oprav) 6. Technologie oprav pozemních komunikací 7. Traťové práce (klasifikace, mechanizace…), 8. Technologie výstavby tratí pro kolejovou dopravu 9. Technologie oprav železničního svršku a spodku 10. Řízení stavebních strojů (historie, vývoj, moderní metody – GPS..) 11. Využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy, recyklink podkladních vrstev a krytů vozovek, apod.) 12. Stavebně–technologická příprava stavby, etapy, stavebně-technologické projektování, dokumentace časových plánů (úsečkový diagram, cyklogram, prostorový harmonogram, síťový graf) 13. Stavební ekonomika v dopravním stavitelství (rozpočet, výrobní kalkulace, controlling), normativy spotřeby v oblasti stavebních činností dopravních staveb 14. Zásady ochrany dopravních staveb a doprovodných objektů v sesuvných oblastech a zátopových územích, ochrany dopravních staveb v poddolovaném území, stanovování podílu DŠ a principy stanovování výše majetkové újmy. Cvičení: V rámci cvičení posluchači řeší konkrétní projekt (podle výše uvedeného členění) a písemného zadání, kde zpracují části: 1)Technická zpráva (obsahující prvky technologie a POV) 2)POV (harmonogramy..) 3)Návrh přechodného dopravního značení (textová část) 4)Návrh přechodného dopravního značení – grafické řešení (výkres) 5)Rozpočet stavby 6)Kalkulace stavby 7)Dokladová část pro výběrové řízení 8)Koncepty výpočtů a návrhů…

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.