227-0314/01 – Procesy přípravy investiční výstavby (PPIV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy staveb, postupem přípravy staveb ve všech fázích výstavby, a to předprojektové, projektové a realizační a aplikovat získané znalosti a dovednosti. Absolvováním student získá dovednosti formulovat postup řešení a nalézt případné problémy, sestavit elementární návrh postupu a řešení přípravy stavby včetně nutných souvislostí, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti přípravy staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět plynule navazuje na předmět Organizace a řízení výstavby dopravních staveb. Studenti se seznámí s teoretickými postupy a praktickými poznatky v procesu projektové přípravy staveb, především s rozsahem a obsahem zpracování projektové dokumentace dopravních staveb v různých stupních přípravy, působností státní správy, rozsahu projednání s orgány státní správy, podkladů pro výběrová řízení na zpracovatele dokumentace a zhotovitele stavby. Základním podkladem bude zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, prováděcí vyhlášky a ostatní související předpisy.

Povinná literatura:

- Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1998 - Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění - Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění - Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění - Vyhláška č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění změn, v platném znění - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění - Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění - Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Doporučená literatura:

- Serafín P., Sláčal J.: Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě - Koukalová V., Vobrátilová Z.: Dotčené orgány ve výstavbě

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0101 ŽSS Železniční svršek a spodek Povinná
227-0102 PSD Projektování silnic a dálnic Povinná
227-0106 PSU Projektování stanic a uzlů Povinná
227-0111 IDS Integrované dopravní systémy Povinná
227-0307 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb Povinná
227-0308 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Úvod do problematiky, základní pojmy a terminologie. - Investiční výstavba, fáze přípravy stavby. - Stavební zákon, správní řád a další související legislativa. - Stavební úřady a legislativní procesy, orgány státní správy. - Výběrová řízení, zadávání zakázek. - Předprojektová příprava staveb, průzkumy, podklady. - Projektová příprava staveb, postupy. - Inženýrská činnost v procesu přípravy stavby. - Realizace stavby a související činnosti. - Bezpečnost práce, ochranná pásma. Cvičení: - Zpracování semestrálního projektu ve formě zjednodušené dokumentace. - Zajištění základních informací, průzkumů, pokladů a studií pro vytipovanou stavbu. - Stanovení procesních lhůt (příprava, projektová činnost, územní a stavební řízení, výběr zhotovitele, realizace, uvedení do provozu). - Stanovení předběžný nákladů na základě směrných cen a použitých technologií. - Zpracování podkladů pro výběrové řízení, výběr zhotovitele. - Kontrolní činnost v procesu výstavby. - Proces uvedení stavby do provozu, konečné vyhodnocení stavby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T052) Dopravní inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku