227-0314/03 – Procesy přípravy investiční výstavby (PPIV)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy staveb, postupem přípravy staveb ve všech fázích výstavby, a to předprojektové, projektové a realizační a aplikovat získané znalosti a dovednosti. Absolvováním student získá dovednosti formulovat postup řešení a nalézt případné problémy, sestavit elementární návrh postupu a řešení přípravy stavby včetně nutných souvislostí, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti přípravy staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět plynule navazuje na předmět Organizace a řízení výstavby dopravních staveb. Studenti se seznámí s teoretickými postupy a praktickými poznatky v procesu projektové přípravy staveb, především s rozsahem a obsahem zpracování projektové dokumentace dopravních staveb v různých stupních přípravy, působností státní správy, rozsahu projednání s orgány státní správy, podkladů pro výběrová řízení na zpracovatele dokumentace a zhotovitele stavby. Základním podkladem bude zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, prováděcí vyhlášky a ostatní související předpisy.

Povinná literatura:

- Kuta V.: Investiční proces a jeho technicko organizační aspekty, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 1998 - Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění - Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění - Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění - Vyhláška č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění změn, v platném znění - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění - Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění - Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Doporučená literatura:

- Serafín P., Sláčal J.: Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě - Koukalová V., Vobrátilová Z.: Dotčené orgány ve výstavbě

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0101 ŽSS Železniční svršek a spodek Povinná
227-0102 PSD Projektování silnic a dálnic Povinná
227-0106 PSU Projektování stanic a uzlů Povinná
227-0111 IDS Integrované dopravní systémy Povinná
227-0307 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb Povinná
227-0308 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do problematiky, terminologie, klasifikace investic 2. Celkový model investičního cyklu 3. Specifikace přípravných fází investičního cyklu 4. Partneři a dodavatelský model v investičním procesu 5. Obsah inženýrské činnosti 6. Dokumentace přípravných fází investičního cyklu 7. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu 8. Přehled průzkumových a rozborových prací 9. Časové parametry investičního cyklu, technologie projektování 10. Finanční parametry investičního cyklu, cenová hierarchie 11. Kontrolní vstupy státní správy 12. Rozhodovací vstupy investora, plánovací proces v oblasti investic 13. Výběrové řízení 14. Samosprávní orgány v roli investora Cvičení: - Zpracování semestrálního projektu ve formě zjednodušené dokumentace. - Zajištění základních informací, průzkumů, pokladů a studií pro vytipovanou stavbu. - Stanovení procesních lhůt (příprava, projektová činnost, územní a stavební řízení, výběr zhotovitele, realizace, uvedení do provozu). - Stanovení předběžný nákladů na základě směrných cen a použitých technologií. - Zpracování podkladů pro výběrové řízení, výběr zhotovitele. - Kontrolní činnost v procesu výstavby. - Proces uvedení stavby do provozu, konečné vyhodnocení stavby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (02) Dopravní inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.