227-0401/02 – Dopravní stavby (DS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice dopravních staveb, s důrazem na problematiku dopravních sítí v městském prostředí. Po absolvování student dokáže popsat a řešit elementární problémy v oblasti návrhu silnic, místních komunikací a křižovatek, městské kolejové dopravy, zastávek, přestupních uzlů a staveb souvisejících. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravních staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní informace o problematice dopravních staveb, s důrazem na problematiku dopravních sítí v městském prostředí. Pozornost je věnována návrhu silnic a místních komunikací, návrhu křižovatek, městské kolejové dopravě, zastávkám, přestupním uzlům a stavbám souvisejícím. Sledován je rovněž vliv železniční, vodní a letecké dopravy na životní prostředí a zástavbu. V té souvislosti jsou studenti uvedeni do problematiky odvodnění dopravních staveb. Ve výukovém procesu je využíváno softwarových programů, videa a DVD zařízení.

Povinná literatura:

- KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03602-0. - ĎURČANSKÁ, Daniela a kol. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. V Žiline: Žilinská univerzita, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2010. ISBN 978-80-554-0303-8. - KAUN, Miroslav a Bohumil KUBÁT. Dopravní stavby 10. 3. vyd., přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01707-9. - KRAJČOVIČ, Marián a Petr JŮZA. Dopravní stavby I: pozemní komunikace. Brno: VUTIUM, 1998. ISBN 80-214-1273-9. - ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT Productions, c2001. ISBN 90-800324-3-3.

Doporučená literatura:

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (v platném znění). ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (v platném znění). ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (v platném znění). ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (v platném znění). ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (v platném znění). ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí (v platném znění). ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí (v platném znění). ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek (v platném znění). Design Manual. Washington State Department of Transportation [on-line], USA, 2017, https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M22-01/design.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná a ústní zkouška. Odevzdání vypracovaných programů v daných termínech a v odpovídající kvalitě.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu, pojmy a definice, legislativa 2. Trasování a návrh pozemních komunikací, směrové a výškové řešení trasy 3. Příčné uspořádání pozemních komunikací, příčný a výsledný sklon, klopení 4. Dopravní skelety měst, specifika místních komunikací, návrhové parametry 5. Křižovatky silnic a místních komunikací, rozhledové poměry 6. Komunikace se smíšeným provozem, zklidňování místních komunikací 7. Cyklistické a pěší komunikace 8. Stavby pro hromadnou dopravu osob ve městech - zastávky a přestupní stanice 9. Odstavné a parkovací plochy, garáže 10. Bezpečnostní prvky dopravních staveb 11. Bezbariérové užívání dopravních staveb 12. Vývoj železniční dopravy, trakce, jízdní a traťové odpory, geometrické uspořádání koleje 13. Kolejová doprava ve městě, průjezdný průřez 14. Vliv letecké a vodní dopravy na osídlení, snižování dopadu negativních vlivů dopravy Cvičení: 1. Úvod, seznámení s programem cvičení a podmínkami zpočtu, video 2. Program č. 1 - kružnicový oblouk 3. Program č. 2 - silniční přechodnice 4. Program č. 3 - výpočet výškového polygonu, výkres podélného profilu 5. Program č. 4 - vzorový příčný řez silnice, konstrukce vozovky, odvodnění 6. Program č. 5 - železniční přechodnice 7. Program č. 6 - vzorový příčný řez železnice 8. Program č. 7 - autobusová zastávka - návrh uspořádání a umístění 9. Program č. 8 - tramvajová zastávka - návrh uspořádání a umístění 10. Zápočtový test 12. Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010003) Architektura a stavitelství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku