227-0402/01 – Pozemní komunikace (PK)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
MAC0264 Ing. David Mácha
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
PLO0019 Ing. Kristýna Plocová
SIR0035 Ing. Zuzana Široká
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti o navrhování a stavbě pozemních komunikací, zvládnout principy navrhování konstrukcí vozovek, seznámit se se způsoby realizace a získat přehled o vlivu pozemních komunikací na okolí a životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s rozdělením pozemních komunikací a s kategorijními typy silnic a místních komunikací, se zásadami trasování (směrové a výškové řešení) a s možnostmi šířkového uspořádání. Dále budou představeny zásady navrhování zemního tělesa a konstrukce vozovek a principy odvodňování. Pozornost bude věnována také použití bezpečnostních prvků a možnostem zklidňování místních komunikací. Součástí výuky předmětu bude také problematika pěší a cyklistické dopravy a stavby pro dopravu v klidu (parkoviště, garáže).

Povinná literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací Design Manual. Washington State Department of Transportation [on-line], USA, 2017, https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M22-01/design.pdf

Doporučená literatura:

KAUN, Miroslav a František LEHOVEC. Pozemní komunikace 20. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02874-7. Studijní materiály na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory The Design Manual for Roads and Bridges [on-line]. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracování a odevzdání individuálně zadaných programů v požadovaném termínu a kvalitě. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik a vývoj pozemních komunikací, rozvoj automobilismu. 2. Rozdělení pozemních komunikací, návrhové kategorie. 3. Směrové návrhové prvky. Stabilita vozidla a rozhledy ve směrovém oblouku. 4. Výškové návrhové prvky. Rozhled ve výškových obloucích. Návrh trasy, řídící čára. 5. Příčné uspořádání pozemních komunikací, průjezdní profil, klopení vozovky, výsledný sklon. 6. Návrh a stavba zemního tělesa pozemních komunikací, úpravy svahů. 7. Typy a konstrukce vozovek, zásady navrhování, úprava podloží. 8. Odvodnění pozemních komunikací, propustky. 9. Bezpečnostní zařízení a ostatní vybavení pozemních komunikací. 10. Prostorové řešení trasy pozemní komunikace, objekty v trase. Multikriteriální hodnocení variant. 11. Křižovatky pozemních komunikací. 12. Odstavné a parkovací plochy, garáže. 13. Nemotoristické komunikace a komunikace se smíšeným provozem. 14. Zásady zklidňování dopravy na místních komunikacích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na přednáškách. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku