227-0403/01 – Drážní infrastruktura (DrIn)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvováním předmětu získá student základní znalosti a dovednosti z oblasti terminologie železniční infrastruktury, rovněž se seznámí se základy výpočtů motivu trasy pro drážní kolejová vozidla a to: prvky kruhových oblouků, přechodnic a vzestupnic, výpočty podrobných bodů trasy, směrové a výškové řešení, navrhování konstrukce železničního svršku, transformování výhybek, navrhování kolejových spojení a dále získá základní dovednosti aplikace znalostí z dříve absolvovaných předmětů při návrhu pražcového podloží.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti dopravní cesty pro drážní vozidla, zejména železničních tratí, železničních stanic, vleček, tramvajových tratí., dále pak se základní problematikou v oblasti bezpečnosti na železnici a stavebními prvky zabezpečení, interoperabilita a bezpečnost železničního systému v Evropské unii.

Povinná literatura:

- HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ a Otto ROHÁČ. Železniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-729-1. - KREJČIŘÍKOVÁ, Hana a Martin LIDMILA. Železniční stavby 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04693-7. - PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7. - PLÁŠEK, Otto. Železniční stavby: návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-267-x. - KREJČIŘÍKOVÁ, Hana. Železniční stavby 10: (návody pro cvičení). Praha: České vysoké učení technické, 2000. ISBN 80-01-02210-2. - ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT Productions, c2001. ISBN 90-800324-3-3.

Doporučená literatura:

- ČSN EN 15273-1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (v platném znění). - ČSN EN 13848-6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje (v platném znění). - Studijní materiály na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory - TZANAKAKIS, Konstantinos. The railway track and its long term behaviour: a handbook for a railway track of high quality. Berlin: Springer, c2013. ISBN 978-3-642-36050-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracování a odevzdání individuálně zadaných programů v požadovaném termínu a kvalitě. Závěrečná zápočtová písemka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky předmětu (historie, drážní vozidla, trakce..). 2. Tratě a zařízení, základní konstrukční prvky koleje. 3. Konstrukce železničního svršku umožňující změny jízdy drážních vozidel. 4. Bezpečnost v železniční dopravě, vnější zabezpečovací zařízení. 5. Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy, výstroj trati. 6. Infrastruktura pro kolejovou dopravu ve městech. 7. Železniční vlečky a jejich infrastruktura. 8. Zemní těleso drážních staveb (odvodňovací stavby...). 9. Železniční stanice (rozdělení, účel, rozsah, vybavení). 10. Infrastruktura a vybavení osobních a odstavných nádraží 11. Výpravní budovy a přednádraží (funkce, situování, stavební řešení) 12. Infrastruktura nákladních nádraží, automatizace. 13. Železniční uzly (historie, účel, umístění, vybavení). 14. Železniční systém v Evropské unii, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, projekt rozvoje transevropské dopravní sítě podle rozhodnutí č. 884/2004/EC Evropského parlamentu a Rady

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní