227-0419/01 – Dopravní stavby II (DS2)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2024/2025Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s problematikou mimoúrovňových křižovatek, parkování a ostavování vozidel, pěší a cyklistickou dopravou a se základy zklidňování dopravy. Dále student získá základní znalosti a dovednosti z oblasti terminologie železniční infrastruktury, rovněž se seznámí se základy výpočtů motivu trasy pro drážní kolejová vozidla a to: prvky kruhových oblouků, přechodnic a vzestupnic, výpočty podrobných bodů trasy, směrové a výškové řešení, navrhování konstrukce železničního svršku, transformování výhybek, navrhování kolejových spojení a dále získá základní dovednosti aplikace znalostí z dříve absolvovaných předmětů při návrhu pražcového podloží.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na předmět Dopravní stavby I. Seznamuje studenty se základními typy mimoúrovňových křižovatek, s parkováním a odstavováním silničních vozidel, s pěší a cyklistickou dopravou a s dopravním zklidňováním na místních komunikacích. Předmět také seznamuje studenty se základními pojmy v oblasti dopravní cesty pro drážní vozidla, zejména železničních tratí, železničních stanic, vleček, tramvajových tratí., dále pak se základní problematikou v oblasti bezpečnosti na železnici a stavebními prvky zabezpečení, interoperabilita a bezpečnost železničního systému v Evropské unii.

Povinná literatura:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací Design Manual. Washington State Department of Transportation [on-line], USA, 2017, https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M22-01/design.pdf

Doporučená literatura:

KAUN, Miroslav a František LEHOVEC. Pozemní komunikace 20. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02874-7. Studijní materiály na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory The Design Manual for Roads and Bridges [on-line]. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracování a odevzdání individuálně zadaných programů v požadovaném termínu a kvalitě. Závěrečná zápočtová písemka.

E-learning

LMS Moodle (VŠB-TUO): 227-0419 Dopravní stavby II

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mimoúrovňové křižovatky pozemních komunikací. 2. Odstavné a parkovací plochy. 3. Nemotoristické komunikace a komunikace se smíšeným provozem. 4. Zásady zklidňování dopravy na místních komunikacích. 5. Úvod do problematiky železniční infrastruktury. Tratě a zařízení, základní konstrukční prvky koleje. 6. Konstrukce železničního svršku umožňující změny jízdy drážních vozidel. 7. Bezpečnost v železniční dopravě, vnější zabezpečovací zařízení. 8. Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy, výstroj trati. 9. Infrastruktura pro kolejovou dopravu ve městech. Železniční vlečky a jejich infrastruktura. 10. Zemní těleso drážních staveb (odvodňovací stavby...). 11. Železniční stanice. Infrastruktura a vybavení osobních a odstavných nádraží 12. Výpravní budovy a přednádraží. Infrastruktura nákladních nádraží, automatizace. 13. Železniční uzly (historie, účel, umístění, vybavení). 14. Železniční systém v Evropské unii, zvyšování rychlosti jízdy na železničních tratích, projekt rozvoje transevropské dopravní sítě podle rozhodnutí č. 884/2004/EC Evropského parlamentu a Rady

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.