227-0452/01 – Železniční svršek a spodek (ŽSS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL532 Ing. Tomáš Malý
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou železničního svršku a železničního spodku a procvičit získané znalosti a dovednosti. Předmět navazuje a současně rozšiřuje znalosti a dovednosti získané v předmětech bakalářského studia. Student získá širší znalosti v oblasti konstrukce a diagnostiky kolejových drah. Absolvováním student dokáže popsat a řešit problémy jako je konstrukce železničního svršku, posouzení únosnosti prvků kolejových drah, návrh a posouzení pražcového podloží a dalších staveb železničního spodku. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z oblasti staveb pro kolejovou dopravu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou železničního svršku a spodku, tj. výpočtem únosnosti svršku, požadavky na geometrické paramatry koleje, konstrukcí koleje a úpravou na přejezdech, diagnostikou železničního svršku, dále pak konstrukcí pražcového podloží a zemního tělesa a odvodněním stavby a zařízení drážních staveb.

Povinná literatura:

- HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ a Otto ROHÁČ. Železniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-729-1. - PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7. - PLÁŠEK, Otto. Železniční stavby: návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-267-x. - TZANAKAKIS, Konstantinos. The railway track and its long term behaviour: a handbook for a railway track of high quality. Berlin: Springer, c2013. ISBN 978-3-642-36050-3. - ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT Productions, c2001. ISBN 90-800324-3-3.

Doporučená literatura:

- ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah (v platném znění). - ČSN EN 13848-1+A1 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje (v platném znění). - ČSN EN 13848-5 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje (v platném znění). - EN ISO 3095 Railway applications – Acoustics – Measurement of noise emitted by railbound vehicles. - EN 16272-3-2 Railway applications — Track — Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation — Test method for determining the acoustic performance — Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applications. - EN 16272-6 Railway applications — Track — Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation — Test method for determining the acoustic performance — Part 6: Intrinsic characteristics — In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions. - Mikšík M.,Karabinová M.,Špánik J.: Diagnostika koľajových dráh, EDIS Žilina, 2004 - Moravčík Milan, Moravčík Martin: Mechanika železničných tratí, EDIS Žilina, 2002 - Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění novějších zákonů - Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č.346/2000 Sb., vyhlášky č.413/2001 Sb. a vyhlášky č.577/2004 Sb. - Předpis SŽDC-S3 Železniční svršek - Předpis SŽDC-S4 Železniční spodek - Hudeček, Ožanová, Roháč: Železniční stavby. Dostupné na: http://projekt150.ha-vel.cz/node/28

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretické základy – kolej, drážní vozidlo, provozní zatížení koleje 2. Metody výpočtu únosnosti žel. svršku, průběh namáhání a posuzování únosnosti jednotlivých prvků konstrukce žel. svršku 3. Požadavky na geometrické parametry koleje, kolejových spojení a rozvětvení koleje 4. Konstrukce koleje adhezní dráhy a dráhy ozubnicové, prostředky pro zvýšení stability koleje 5. Výhybková spojení a rozvětvení koleje železničních drah 6. Zvláštní konstrukce v koleji (přídržnice, kolejové mazníky, ochranné koleje) 7. Konstrukční úpravy na přejezdech, mostech, čistících a prohlížecích jámách, na točnách, přesuvnách, kolejových váhách a kolejových brzdách 8. Bezstyková kolej – teoretické základy, průběhy namáhání, podmínky pro zřizování 9. Diagnostika žel. svršku (prohlídky, ruční měření, měřící vozy, nedestruktivní zkoušky) 10. Konstrukce železničního svršku tramvajové tratí a metra 11. Konstrukce speciálních drah 12. Konstrukce pražcového podloží a zemního tělesa, vícevrstvá konstrukce pražcového podloží, ochrana svahů, přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty, přechodové úseky. 13. Odvodňovací stavby a zařízení drážních staveb (propustky, shybky, násosky, přepady, skluzy, ochranná zařízení a stavby). 14. Zásady návrhu a realizace žel. staveb na územích ovlivněných důlní činnosti a na záplavových územích (vnášení napětí do konstrukce koleje a staveb souvisejících vlivem deformací terénu, opravy, sanace, havarijní sanace).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní