227-0453/01 – Projektování silnic a dálnic (PSD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
PLO0019 Ing. Kristýna Plocová
POS0227 Ing. Jana Pospíšilová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vstupní data pro návrh silnice nebo dálnice. Navrhovat optimální parametry silnice nebo dálnice. Navrhovat mimoúrovňové křižovatky silnic a dálnic. Navrhovat dopravní značení a prvky telematických systémů. Posoudit úroveň kvality dopravy na silnicích a dálnicích. Posoudit návrhové prvky silnic a dálnic z hlediska bezpečnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky a cvičení předmětu jsou zaměřeny na vybrané otázky navrhování pozemních komunikací. Pozornost je zaměřena zejména na řešení mimoúrovňových křižovatek na silniční a dálniční síti, na kapacitní výpočty a na zajištění bezpečnosti pozemních komunikací. Studenti se seznámí se způsobem evidence silniční a dálniční sítě pomocí GIS aplikací, s použitím orientačního dopravního značení a dopravní telematiky. Je prezentován software používaný při projektování pozemních komunikací, který je v současné době na katedře.

Povinná literatura:

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - HCM2010: highway capacity manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010. ISBN 978-0-309-16077-3.

Doporučená literatura:

- SLABÝ, Petr a Eva DLOUHÁ. Dopravní stavby a systémy 20, 30. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02453-9. - KAUN, Miroslav a František LUXEMBURK. Pozemní komunikace 30. Vyd. 3. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02486-5. - KRAJČOVIČ, Marián. Silnice a dálnice I: návody na vypracování cvičení. Brno: CERM, 2001. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-214-1863-x. - JIRAVA, Petr a Petr SLABÝ. Mimoúrovňová křižovatka. Projekt křižovatky. ČVUT, Praha, 1991. - MEDELSKÁ, Viera a kol. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa, 1991. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa). ISBN 80-05-00737-x. - Chochol Š. a kolektiv: Cesty a diaľnice I - projektovanie. ALFA, Bratislava, 1989. Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR: TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na PK TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích TP 188 Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy Metodiky: - STRIEGLER, Radim a Eva SIMONOVÁ. Audit bezpečnosti pozemních komunikací - metodika provádění. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, 2012. ISBN 978-80-86502-44-1. - STRIEGLER, Radim a kol.: Bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – metodika provádění. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, 2013. ISBN 978-80-86502-49-6. - The Design Manual for Roads and Bridges [on-line]. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/ - WALSH, Ian D., ed. ICE manual of highway design and management. London: ICE, 2011. ISBN 978-0-7277-4111-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní. Průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvalita dopravy na silnicích a dálnicích, stanovení dopravního zatížení 2. Stanovení úrovně kvality dopravy (UKD) na dvoupruhových silnicích 3. Stanovení UKD na vícepruhových silnicích a dálnicích 4. Návrh kategorie silnice a dálnice v závislosti na dopravním zatížení 5. Mimoúrovňové křižovatky (MUK), volba uspořádání a typu MUK, UKD na křižovatkách 6. Projektování křižovatek na silnicích a dálnicích, jízdní pruhy v oblasti křižovatek 7. Objekty a větve MUK, kapacita v místě odbočení a připojení 8. Příčné uspořádání a kapacita větví MUK, UKD na větvích křižovatek 9. Průplet, dimenzování průpletových úseků a UKD, kolektorový pás 10. Okružní křižovatky na silnicích, zásady návrhu, použití software pro návrh okružní křižovatky 11. Zařízení pro dopravní telematiku 12. GIS aplikace pro evidenci a hospodaření se silniční a dálniční sítí 13. Opatření pro bezpečnou dopravní infrastrukturu 14. Exkurze na specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování všech individuálních úkolů zadaných studentovi vyučujícím, jejich odevzdání v požadovaném termínu a v předepsané formě. Individuální konzultace nebo účast na cvičeních v termínech stanovených vyučujícím. Rozsah účasti na cvičení a zadávání úkolů v rámci ISP si domluví student s pedagogem při podání žádosti o ISP na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní