227-0454/01 – Bezpečnost v dopravě (BvD)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat zásady bezpečnosti silničního provozu. Definovat podmínky bezpečnosti železniční dopravy. Znát předpisy upravující bezpečnost provozu. Hodnotit dopravní nehodovost a konfliktní situace. Identifikovat a klasifikovat bezpečnostní rizika v dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět posluchače seznámí s problematikou bezpečnosti silničního provozu členěnou do oblastí vozidlo, infrastruktura a lidský faktor. Nedílnou součástí bude seznámení se statistikami dopravních nehod, systémem sledování nehodovosti a konfliktních situací v ČR a v zahraničí, s metodami a postupy analýzy DN, se způsoby identifikace rizik. Rovněž se seznámí s nástroji Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES. Pozornost bude věnována také aktivní a pasivní bezpečnosti vozidel, agresivnímu chování, HMI (human machine interface). Náplní předmětu je rovněž získání znalostí o různých typech a systémech železničního zabezpečovacího zařízení, možnostech zabezpečení železničních přejezdů, rizikových faktorech na železničních přejezdech, včetně souvisejících právních a technických předpisů. V neposlední řadě bude výuka zaměřena i na nehody v železniční dopravě a proces jejich šetření, vyhodnocování.

Povinná literatura:

- KŘIVDA, Vladislav. Dopravní inženýrství (Vybrané statě). Verze 04/2024. Licence: CC. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2024. Dostupné z: https://dspace.vsb.cz/handle/10084/152591. Studijní materiál vytvořený v rámci projektu Národního plánu obnovy č. NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO. - ANDRES, Josef a Josef MIKULÍK. Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2001. ISBN 80-902141-9-3. - ŘEZÁČ, Miloslav, Václav ŠKVAIN a Jiří TICHÝ. Dopravní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-730-7. - KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ a Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy: monografie. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3995-0. - ĎURČANSKÁ, Daniela a kol. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. V Žiline: Žilinská univerzita, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2010. ISBN 978-80-554-0303-8. - HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ a Otto ROHÁČ. Železniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-729-1. - KREJČIŘÍKOVÁ, Hana a Martin LIDMILA. Železniční stavby 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04693-7. - RUDIN-BROWN, Christina and Samantha JAMSON, ed. Behavioural adaptation and road safety: theory, evidence, and action. Boca Raton: CRC Press, c2013. ISBN 978-1-4398-5667-3. - KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume I, Systems and operations. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161492-4. - KUTZ, Myer, ed. Handbook of transportation engineering. Volume II, Applications and technologies. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 978-0-07-161477-1. - TZANAKAKIS, Konstantinos. The railway track and its long term behaviour: a handbook for a railway track of high quality. Berlin: Springer, c2013. ISBN 978-3-642-36050-3.

Doporučená literatura:

- MEDELSKÁ, Viera. Dopravné inžinierstvo. Bratislava: Alfa, 1991. Edícia stavebníckej literatúry (Alfa). ISBN 80-05-00737-x. - Elektronická studijní opora http://projekt150.ha-vel.cz/node/29 - ČSN EN 15273-1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (v platném znění). - ČSN EN 13848-6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje (v platném znění). - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah (v platném znění). - ČSN EN 13848-1+A1 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje (v platném znění). - ČSN EN 13848-5 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje (v platném znění). - ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT Productions, c2001. ISBN 90-800324-3-3. - Ambros, J. a Kocourek, J.: Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. Brno, Centrum dopravního výzkumu, 2013, ISBN 978-80-86502-62-5 - Hrubý a kol.: Bezpečnostní audit PK – metodika provádění, CDV, 2006 - Andres, Šenk a kol.: Metodika pro hloubkovou analýzu dopravních nehod, CDV, 2009 - Pokorný, Simonová, Smělý a kol.: Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, CDV,2007 - Andres a kol.: Utváření bezpečných pozemních komunikací, CDV, 2009 - Striegler a kol.: Bezpečnostní inspekce PK, CDV, 2009 - Bajužík, Pavol; Kalašová, Alica. Cestné a mestské dopravné inžinierstvo I. Bratislava: Alfa. Vysoká škola dopravy a - Andres a kol.: Metodický pokyn na velké okružní křižovatky, CDV, 2005 - ČSN EN ISO 3095 Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly - ČSN EN 13129 Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky - ČSN EN 16186-3 Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 3: Provedení zobrazovacích jednotek

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Závěrečná zápočtová písemka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu 2. Bezpečnost silniční dopravy 3. Aktivní a pasivní bezpečnost vozidel, agresivní chování, HMI (human machine interface). 4. Metody hodnocení nehodovosti na pozemních komunikacích 5. Analýza dopravních nehod 6. Analýza konfliktních situací (teorie) 7. Analýza konfliktních situací (výuka v terénu) 8. Identifikace a klasifikace rizik na pozemních komunikacích 9. Bezpečnostní audit pozemních komunikací, bezpečnostní inspekce 10. Bezpečnost železniční dopravy v ČR a EU, legislativa 11. Typy a systémy železničního zabezpečovacího zařízení 11. Zabezpečení železničních přejezdů, rizikové faktory na železničních přejezdech 13. Nehody v železniční dopravě, proces jejich šetření a vyhodnocování. 14. Exkurze na specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní