227-0457/01 – Projektování stanic a uzlů (PSU)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
SOB0011 Ing. Michal Šobr
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základní problematikou projektování železničních stanic, zastávek a významných železničních uzlů, s konstrukčními prvky železničního svršku a spodku ve stanicích včetně odvodnění. Vypracováním projektu student získá dovednost formulovat problémy, sestavit návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení úloh z problematiky kolejové dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí základními pojmy a legislativou se zásadami projektování žel. stanic, konstrukčními prvky jako železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách, odvodněním železničních stanic, výhybkami a výhybkovými spojeními, zabezpečovacím zařízením v železničních stanicích. Dále s účelem, rozdělením, uspořádáním kolejiště a vybavením osobních nádraží, odstavných nádraží, třídících nádraží, hlavního spádoviště třídících nádraží, automatizace spádovišť KOMPAS. Předmět se zabývá rovněž řešením kolejišť průmyslových závodů, stavbami železničních zařízení, stavebním zařízením lokomotivního a vozového hospodářství, projektováním a realizací žel. stanic ve zvláštních podmínkách (vlivy důlní činnosti, na záplavových územích).

Povinná literatura:

- HUDEČEK, Leopold, Eva OŽANOVÁ a Otto ROHÁČ. Železniční stavby. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. ISBN 978-80-7204-729-1. - KREJČIŘÍKOVÁ, Hana a Martin LIDMILA. Železniční stavby 1. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04693-7. - PLÁŠEK, Otto, Pavel ZVĚŘINA, Richard SVOBODA a Milan MOCKOVČIAK. Železniční stavby: železniční spodek a svršek. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 80-214-2621-7. - PLÁŠEK, Otto. Železniční stavby: návody do cvičení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-7204-267-x. - KREJČIŘÍKOVÁ, Hana. Železniční stavby 10: (návody pro cvičení). Praha: České vysoké učení technické, 2000. ISBN 80-01-02210-2. - TZANAKAKIS, Konstantinos. The railway track and its long term behaviour: a handbook for a railway track of high quality. Berlin: Springer, c2013. ISBN 978-3-642-36050-3.

Doporučená literatura:

- ČSN EN 15273-1 Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla (v platném znění). - ČSN EN 13848-6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje (v platném znění). - ČSN 736360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah (v platném znění). - ČSN EN 13848-1+A1 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 1: Popis geometrie koleje (v platném znění). - ČSN EN 13848-5 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje – Část 5: Hladiny geometrie koleje (v platném znění). - Studijní materiály na www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory - ESVELD, Coenraad. Modern railway track. 2nd ed. Zaltbommel: MRT Productions, c2001. ISBN 90-800324-3-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracování a odevzdání individuálně zadaných projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Závěrečná zápočtová písemka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, legislativa, zásady projektování žel. stanic 2. Směrové a sklonové poměry v žel. stanicích a přilehlých úsecích 3. Koleje – rozdělení, číslování, užitné délky, prostorové uspořádání, 4. Konstrukční prvky – železniční svršek, žel. spodek, pražcové podloží ve stanicích a výhybnách 5. Zásady návrhu a realizace odvodnění železničních stanic, technické standardy 6. Výhybky a výhybková spojení - konstrukce matečné koleje, stromkového zhlaví... 7. Zabezpečovací zařízení v žel. stanicích (historie, základní pojmy, umístění, konstrukce...) 8. Osobní nádraží, odstavná nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště, vybavení, ...) 9. Třídící nádraží (účel,rozdělení,uspořádání kolejiště, vybavení, ...), 10. Hlavní spádoviště třídících nádraží (umístění, tvar, návrh, kolejová zhlaví jednotlivých skupin – hlavní zásady, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS) 11. Kolejiště průmyslových závodů (účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) 12. Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...) 13. Stavební zařízení lokomotivního a vozového hospodářství 14. Železniční stanice ve zvláštních podmínkách - vlivy důlní činnosti (důlní oblasti, poklesová kotlina a její vlivy na železniční tratě a žel.stanice) a stavby žel.stanic na záplavových územích, ochranná opatření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní