227-0458/01 – Projekt (ProjN)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětuIng. Denisa Cihlářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Denisa Cihlářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
MAZ0091 Ing. Timea Mazurová
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+4
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je, získat rozšířené dovednosti pro zpracování technické části projektu, rozpočtu stavby a stavebně-technologického projektu. Po absolvování student dokáže popsat a řešit základní problémy v oblasti konstrukce a modernizace dopravní cesty pro silniční a kolejové dopravní prostředky, včetně souvisejících drobných staveb a stavebně-technologického projektu pro danou stavbu. Student získá dovednost formulovat problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh z oblasti projektování dopravních staveb včetně tvorby rozpočtů a stavebně-technologického projektování.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou řešit semestrální práce zaměřené na dopravní stavby. Studenti budou seznámeni s obecnými nároky na metodiku řešení a výslednou práci – prezentaci a formální úpravu textové, tabulkové, výpočtové a grafické části. V průběhu semestru budou probíhat konzultace k rozpracovaným projektům. Student vypracuje přílohy dle požadavků vyučujícího v návaznosti na zadané téma semestrálního projektu.

Povinná literatura:

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací (v platném znění). - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (v platném znění). - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (v platném znění). - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (v platném znění). - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (v platném znění). - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (v platném znění). - ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování (v platném znění). - ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí (v platném znění). - ČSN 73 6412 Geometrické uspořádání tramvajových tratí (v platném znění). - ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště-Část 1: Navrhování zastávek. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2007. - Design Manual. Washington State Department of Transportation [on-line], USA, 2017, https://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/fulltext/M22-01/design.pdf - The Design Manual for Roads and Bridges [on-line]. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/ - Dle doporučení vyučujících s přihlédnutím ke konkrétnímu zadání projektu.

Doporučená literatura:

- Elektronická studijní opora http://projekt150.ha-vel.cz/node/27 - Transport planning and traffic engineering. Amsterdam: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-340-66279-3. - GARBER, Nicholas J. and Lester A. Hoel. Traffic and Highway Engineering, 2009. ISBN 978-1133-60515-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžně vypracovávání a konzultace individuálně zadaných projektů, odevzdání projektů v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektů je časově náročnější a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, individuální zadání projektu, seznámení s požadavky na studenta 2. Zásady pro vypracování projektu 3. Kolektivní a individuální příprava, analýzy a rešerše předpisů 4. Harmonogram vypracování projektu, individuální specifikace podkladů 5. Koncept návrhu řešení 6.-7. Zpracování projektu, individuální konzultace 8.-9. Prezentace rozpracovaných projektů, průběžná oponentura 10.-11. Zpracování projektu, individuální konzultace 12. Kompletace projektu 13.-14. Závěrečné prezentace a obhajoby projektů, klasifikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování všech individuálních úkolů zadaných studentovi vyučujícím, jejich odevzdání v požadovaném termínu a v předepsané formě. Individuální konzultace nebo účast na cvičeních v termínech stanovených vyučujícím. Rozsah účasti na cvičení a zadávání úkolů v rámci ISP si domluví student s pedagogem při podání žádosti o ISP na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2020/2021 letní