227-0460/01 – Plánování dopravy a obslužnosti území (PDOÚ)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Za pomoci sociálně geografické regionalizace a znalosti dopravní geografie bude absolvent schopen optimalizovat dopravní sítě na základě dopravní obslužnosti území v jakémkoli měřítku. Součástí výuky je aplikace používaných analytických technik a seznámení se s hlavními geografickými a sociologickými teoriemi. Cílem druhé části předmětu je seznámit studenty s problematikou přípravy staveb, postupem přípravy staveb ve všech fázích výstavby, a to předprojektové, projektové a realizační a aplikovat získané znalosti a dovednosti. Absolvováním student získá dovednosti formulovat postup řešení a nalézt případné problémy, sestavit elementární návrh postupu a řešení přípravy stavby včetně nutných souvislostí, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení jednoduchých úloh z oblasti přípravy staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s přístupy k plánování dopravy a dopravních sítí a s řešením dopravní obslužnosti regionů, obcí, měst a městských částí. Do problematiky zahrnuje znalosti z oblasti dopravní geografie a sociologie dopravy. Absolvent předmětu bude schopen analyzovat a optimalizovat dopravní sítě s cílem zkvalitnění dopravní obslužnosti území. Studenti se také seznámí s postupy a praktickými poznatky v procesu projektové přípravy staveb, působností státní správy, rozsahu projednání s orgány státní správy, podkladů pro výběrová řízení na zpracovatele dokumentace a zhotovitele stavby. Základním podkladem bude stavební zákon v platném znění, prováděcí vyhlášky a ostatní související předpisy.

Povinná literatura:

- Kuda F. a kolektiv. Městské inženýrství nejen pro městské inženýry. Praha: ČKAIT. 2022. ISBN 978-80-88265-39-9. - Petrů J., Křivda V. Křižovatky (vybrané statě). II. aktualizované vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2022, 151 s. Učební text. - Křivda V., Petrů J. Software pro dopravní stavby. II. aktualizované vydání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2022, 140 s. Učební text. - Martolos J., Šindlerová V., Bartoš L., Mužík J. Metody prognózy intenzit generované dopravy. Certifikovaná metodika. EDIP s.r.o. 2013. ISBN 978-80-87394-08-3 - KUTA, Vítězslav. Rozvojové problémy ostravské aglomerace. Ostrava: Sdružení pro obnovu severní Moravy a Slezska, 2001 - HRŮZA, Jiří a Josef ZAJÍC. Vývoj urbanismu. 1. díl. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02551-9. - KOTAS, Patrik. Dopravní systémy a stavby. Vyd. 2. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03602-0. - Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon v platném znění - Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění - Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění - Vyhláška č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění změn, v platném znění - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění - Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření - Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - Vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění - Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby - O'FLAHERTY, C.A. Transport Planning and Traffic Engineering. Publisher's Note: Transferred to Taylor & Francis, 2012. ISBN 978-0-340-66279-3. - MANNERING, Fred L. and Scott S. WASHBURN: Principles of highway engineering and traffic analysis, Publisher: Wiley, 2009. ISBN 978-1118120149.

Doporučená literatura:

- ŘEZÁČ, Miloslav a Ivan FENCL. Vybrané otázky rozvoje dopravy ve městech. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1985-3. - SERAFÍN, Petr. Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě: metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 2. vyd. Praha: ČKAIT, 2013. ISBN 978-80-87438-40-4. - SERAFÍN, Petr a Josef SLÁČAL. Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě. Praha: ČKAIT, 2009. ISBN 978-80-87093-96-2. - KOUKALOVÁ, Václava a Zdeňka VOBRÁTILOVÁ. Dotčené orgány ve výstavbě: metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. Praha: ČKAIT, 2009. ISBN 978-80-87093-94-8. - El. studijní opora http://projekt150.ha-vel.cz/node/169 - HOYLE, B. S a Richard D. KNOWLES, ed. Modern transport geography. 2nd, rev. ed. Chichester: Wiley, c1998. ISBN 0-471-97777-2. - RODRIGUE, Jean-Paul, Claude COMTOIS and Brian SLACK. The Geography of Transport Systems. New York: Routledge, 2006. ISBN 978-0415354417.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné vypracovávání a konzultace individuálně zadaných semestrálních projektů, odevzdání projektu ve formě zjednodušené dokumentace v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování projektu je časově náročné a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhy a význam dopravy, vazby k sídlu a jeho funkčním složkám 2. Systémové pojetí dopravy, obecné principy tvorby dopravních systémů 3. Metodika navrhování dopravních systémů, komunikace s převažující funkcí dopravní, bezpečné průtahy komunikací sídlem 4. Komunikace obslužné, obytné, pěší zóny, chodníky a cyklostezky 5. Zklidnění dopravy, možnosti vyloučení dopravy z území nebo oblasti 6. Hromadná doprava osob, městské hromadná doprava osob 7. Nekonvenční doprava, hodnocení efektivnosti dopravních systémů 8. Úvod do investic, terminologie, klasifikace investic, celkový model investičního cyklu 9. Specifikace přípravných fází investičního cyklu, partneři a dodavatelský model v investičním procesu 10. Obsah inženýrské činnosti, dokumentace přípravných fází investičního cyklu 11. Dokumentace realizační, exploatační a likvidační fáze investičního cyklu, přehled průzkumových a rozborových prací 12. Časové parametry investičního cyklu, technologie projektování, finanční parametry investičního cyklu, cenová hierarchie 13. Kontrolní vstupy státní správy, rozhodovací vstupy investora, plánovací proces v oblasti investic 14. Výběrové řízení, samosprávní orgány v roli investora

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství ODP K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260015) Stavební inženýrství - Městské inženýrství ODP P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby PPI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní