227-0461/01 – Aktuální trendy v dopravním stavitelství (ATDS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIB0009 Ing. David Fibich
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
PET368 doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s aktuálními trendy vývoje v oboru dopravního stavitelství a v oboru dopravního inženýrství. Představit nové možnosti v oblasti modelování dopravy a dynamického řízení dopravního provozu v podmínkách vysokých intenzit dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s aktuálními trendy vývoje v oboru dopravního stavitelství a v oboru dopravního inženýrství. Studenti se mj. seznámí s novými typy křižovatek a rovněž s novými možnostmi v oblasti modelování dopravy a dynamického řízení dopravního provozu v podmínkách vysokých intenzit dopravy. Zařazení předmětu je vyvoláno požadavkem praxe na profil absolventa a interní potřebou umožnit studentům zpracovat příslušně zaměřené části jejich diplomových prací v rámci cvičení v tomto nově zařazeném předmětu.

Povinná literatura:

- KŘIVDA, Vladislav, Jan PETRŮ, Ivana MAHDALOVÁ a Kateřina ŽITNÍKOVÁ. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy: monografie. Ostrava: Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3995-0. - KŘIVDA Vladislav. Dopravní inženýrství. Ostrava: Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TUO. Studijní materiál vytvořený v rámci projektu Národního plánu obnovy č. NPO_VŠB-TUO_MSMT-16605/2022 Transformace formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na VŠB-TUO. 2024. - KŘIVDA, Vladislav a Václav ŠKVAIN. Městské komunikace a křižovatky (části Modelování v dopravě a Software v dopravě). Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2011. Dostupné na http://kds.vsb.cz/mkk/ - KŘIVDA, Vladislav. Laboratoř dopravního inženýrství. Internetové stránky Laboratoře silniční dopravy (Katedra dopravního stavitelství, VŠB-TU Ostrava), 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/ldi/ - BARTOŠ Luděk, KOČÁRKOVÁ Dagmar, UHLÍŘ Michal a kolektiv. Dopravní inženýrství. Praha: Česká silniční společnost, 2023, 560 s. ISBN 978-80-02-03028-7. - MAHDALOVÁ, Ivana, Vladislav KŘIVDA a Václav ŠKVAIN. InVision pro AutoTURN. Multimediální studijní pomůcka. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2012. Dostupné na http://kds.vsb.cz/invision/ - MAHDALOVÁ, Ivana a Vladislav KŘIVDA. Městské komunikace a křižovatky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 440 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ - KŘIVDA, Vladislav. Software v dopravě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013, 349 s. Dostupné na http://www.stavebniinzenyrstvi.cz/ - PTV VISSIM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) - PTV VISUM – User Manual. Karlsruhe: PTV AG Karlsruhe, Germany (in English, German or French) - HOLLAND, Louisa and Kati MERCIER. Mastering AutoCAD Civil 3D 2013. Indianapolis: Wiley, c2012. ISBN 978-1-118-28175-8.

Doporučená literatura:

- TP 188: Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací (nový předpis). Technické podmínky (v platném znění). - TP 189: Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). - TP 225: Prognóza intenzit automobilové dopravy. Technické podmínky (v platném znění). - TP 81: Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích. Technické podmínky (v platném znění). - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (v platném znění). - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (v platném znění). - ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic (v platném znění). - ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (v platném znění). - ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (v platném znění). - Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen: HBS. Ausg. 2001, Fassung 2005. Köln: FGSV Verlag, 2005. ISBN 3-937356-44-4. - HCM2010: highway capacity manual. 5th ed. Washington, D.C.: Transportation Research Board, 2010. ISBN 978-0-309-16077-3. - Kočárková, Dagmar; Slabý, Petr; Kocourek, Josef; Jacura, Martin. Základy dopravního inženýrství. Praha: ČVUT. 2004, 142 s. ISBN 80-01-03022-9 - Kalašová, Alica; Faith, Peter; Paľo, Jozef. Dopravné inžinierstvo I. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. 2006, 194 s. ISBN 80-8070-634-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné vypracovávání a konzultace individuálně zadaných semestrálních prací, odevzdání prací v požadovaném termínu a kvalitě. Vypracování semestrální práce je časově náročné a vyžaduje rozsáhlejší samostatnou domácí práci studenta. Závěrečná zápočtová písemka.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Účast na terénní výuce a exkurzi. Splnění kvalitativních požadavků kladených na programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Turbo okružní křižovatky 2. Turbo okružní křižovatky se světelnou signalizací 3. Zvláštní typy křižovatek 4. Zařízení pro měření základních vlastností dopravního proudu - automatizované sčítače (Viacount II a Icoms TMS-SA), sčítací karty (NU-METRICS NC-200) 5. Světelně řízená křižovatka s pevným signálním plánem a s dynamickým řízením, dopravní model silničního provozu v simulačním software 6. Koordinovaný řízený tah pozemní komunikace, dopravní model silničního provozu v simulačním software 7. Využití dronu pro stavební a dopravní průzkum - teorie, legislativa 8. Využití dronu pro stavební a dopravní průzkum - praktické ukázky 9. Videoanalýza provozních a stavebních konfliktních situací na pozemních komunikacích (teorie a praktické ukázky) 10. „Smart\" technologie v dopravních stavbách 11. Tiché vozovky 12. Odhlučnění tramvajových tratí 13. - 14. Exkurze na vybrané specializované pracoviště

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260011) Stavební inženýrství - Dopravní stavby DOS P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní