227-0705/01 – Transport Route II. (DC II.)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course deepens the knowledge gained so far from the area of ​​infrastructure especially roads, railways, airports and waterways. Students are able to separately identify and analyze transportation problems, apply them to specific examples and suggest ways to address them.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět rozšiřuje základní znalosti z oblasti stavební problematiky dopravní cesty. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, letiště a vodní cestu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s trasováním dopravní cesty dle požadovaných parametrů, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí, Zabývá se návrhovými prvky a stavební problematikou silnic, křižovatek, městských komunikací, dopravy v klidu, železničních staveb, stavebních objektů železničních stanic, stavební problematikou letišť a vodních cest.

Compulsory literature:

Kubát a kol.: Železniční stavby projektování - (TK 8, ČKAIT 1998) Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak :Železniční stavby-železniční spodek a svršek - (CERM2004) Plášek :Železniční stavby, Návody do cvičení - (VUT-Brno 1998) Krejčiříková : Železniční stavby 20 - (ČVUT 2000) Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace (TK 5, ČKAIT 1998) M.Krajčovič a kol.: Dopravní stavby (Pozemní komunikace, skripta VUT Brno, 1998) B.Kubát - M.Kaun : Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) M.Krajčovič: Stavba letišť - skripta FAST 2002 Nypl V., Synáčková N.: Zdravotně inženýrské stavby 30 Stokování – (ČVUT 1998) Holý M.a kol. : Odvodňovací stavby – (SNTL/ALFA 1989) Broža V.,Satrapa L. : Hydrotechnické stavby – (ČVUT 1997) Mareš K.: Úpravy toků, navrhování koryt ČVUT 1997 J.Broul : Rotary Drilling Techniology (Skripta VŠB - PGS 1989).

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
227-0704 DC I. Transport Route I. Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky Cvičení Konzultace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 15  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.