227-0705/02 – Dopravní cesta II. (DC II.)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět prohlubuje doposud získané znalosti z problematiky dopravní cesty především pozemní komunikace, železnice, letiště a vodní cesty. Student je samostatně schopen identifikovat a analyzovat dopravní problémy, aplikovat je na konkrétních příkladech a navrhnou způsob jejich řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti z oblasti stavební problematiky dopravní cesty. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, letiště a vodní cestu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s trasováním dopravní cesty dle požadovaných parametrů, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí, Zabývá se návrhovými prvky a stavební problematikou silnic, křižovatek, městských komunikací, dopravy v klidu, železničních staveb, stavebních objektů železničních stanic, stavební problematikou letišť a vodních cest.

Povinná literatura:

Kubát a kol.: Železniční stavby projektování - (TK 8, ČKAIT 1998) Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak :Železniční stavby-železniční spodek a svršek - (CERM2004) Plášek :Železniční stavby, Návody do cvičení - (VUT-Brno 1998) Krejčiříková : Železniční stavby 20 - (ČVUT 2000) Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace (TK 5, ČKAIT 1998) M.Krajčovič a kol.: Dopravní stavby (Pozemní komunikace, skripta VUT Brno, 1998) B.Kubát - M.Kaun : Dopravní stavby 10 (skripta ČVUT Praha, 1998) M.Krajčovič: Stavba letišť - skripta FAST 2002 Nypl V., Synáčková N.: Zdravotně inženýrské stavby 30 Stokování – (ČVUT 1998) Holý M.a kol. : Odvodňovací stavby – (SNTL/ALFA 1989) Broža V.,Satrapa L. : Hydrotechnické stavby – (ČVUT 1997) Mareš K.: Úpravy toků, navrhování koryt ČVUT 1997 J.Broul : Rotary Drilling Techniology (Skripta VŠB - PGS 1989).

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
227-0704 DC I. Dopravní cesta I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

-Příčné uspořádání PK, směrové a výškové řešení PK, prostorový a estetický účinek trasy (rozhledy pro zastavení-předjíždění, průjezd směrovým obloukem, směrové a výškové řešení silniční komunikace a jeho sladění – plynulost trasy, začlenění do krajiny, účinek na řidiče…) - Vozovka a její konstrukce (konstrukce, materiály, katalog konstrukcí….) - Místní komunikace (zákl. pojmy, rozdělení MK, parkování, zařízení pro nemotoristickou dopravu…) - Křižovatky - Železniční stavby - zásady navrhování železničních tratí., modernizace železniční sítě ČR . Traťové odpory, trasa konstantního odporu Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati (průjezdní průřez, vzdálenosti os kolejí, vzdálenosti staveb od osy kol., prostorové uspořádání na mostech ČSN …) - Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy, výstroj trati … - Železniční svršek (konstrukce koleje , výhybky a výhybkové konstrukce (základní pojmy, výhybky pro VRT, kolejové křižovatky, kol.křížení, …) - Železniční spodek (stavby žel. spodku, konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, odvodnění…) - Osobní, odstavná a třídící nádraží (účel, rozdělení, vybavení, ...),hlavní spádoviště třídících nádraží (zásady, technické a stavební vybavení spádovišť, automatizace KOMPAS). Kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, vybavení,..). - Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...) - Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky - Charakteristika letecké dopravy, letecký provoz a jeho vliv na návrh letiště - Dráhové systémy a ochranná pásma letišť (názvosloví, charakteristiky, …), letiště pro zemědělské účely, heliporty - Stavby pro dopravu kapalin (Základní pojmy , vývoj, vlivy na životní prostředí, ….). Hlavní a podrobná odvodňovací zařízení, objekty odvodňovacích staveb (skluzy, shybky, násosky, akvadukty, mosty, propusty, žlaby, brody, kanály, potrubí, štoly ). - Vodní toky - úvod, základní pojmy, zásady a prostředky úprav, návrh úpravy koryta (trasa, tvar koryta, úprava dna, opevnění koryta,….) - Vodní doprava, vodní cesty a objekty na vodních cestách, parametry vodních cest, zásady návrhu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku