227-0901/01 – Dopravní stavby (DS 3)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
SEI07 Ing. Tomáš Seidler, Ph.D.
SKV02 Ing. Václav Škvain
TIC01 Ing. Jiří Tichý
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost charakterizovat základní směry vývoje dopravní cesty a funkci jednotlivých doprav. Student prokáže schopnost identifikovat základní problematiku dopravních staveb v oblasti elementárních úloh při navrhování základních charakteristik pozemních komuniací a železnic.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět obsahuje základní znalosti o dopravních systémech, jejich porovnání. Zaměřuje se na pozemní komunikace a železnice, vývoj, dělení sítě ve vazbě na platnou legislativu. V ucelené, byť zjednodušené formě, seznamuje s návrhem silniční trasy dle požadovaných parametrů, konstrukcí vozovek, způsoby realizace a dopady dopravních staveb na okolí. Nedílnou součástí je řešení konstrukcí pro železniční dopravu. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Student získá přehled o vývoji pozemních komunikací a dopravních zařízení, stávajícím rozdělení a funkci jednotlivých druhů doprav se zaměřením na pozemní komunikace. Základní znalosti navrhování pozemních komunikací a železnic – trasování, výškové řešení, stavby související. Řešit liniovou dopravní stavbu bude v konkrétních podmínkách (mapy) s vazbou na dosavadní znalosti.

Povinná literatura:

Dopravní stavby – Kaun, Kubát (ČVUT 1998) Silnice a dálnice – Kaun, Luxemburk (ČVUT 1996) Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 602 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Železniční stavby-železniční spodek a svršek – Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak (CERM2004) Železniční stavby, Návody do cvičení - Plášek (VUT-Brno 1998) Železniční stavby 1. A 2. díl – Kubát, Tyc (ČVUT 1997) Železniční stavby projektování - Kubát a kol. (TK 8, ČKAIT 1998) Železniční stavby 20 - Krejčiříková (ČVUT 2000) Železniční stavby 10 – návody do cvičení - Krejčiříková (ČVUT 2000) Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc, Krejčíříková- (ČVUT 1998) Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 Železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné odevzdávání a kontrola vypracovaných úkolů na cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Vývoj dopravy a dopravních sítí. Druhy dopravy, srovnání. 2.Pozemní komunikace (S, R, D, MK, ÚK). Legislativa. 3.Stabilita vozidla, brzdná dráha vozidla. Rozhled pro zastavení a předjíždění. 4.Návrhové kategorie silničních komunikací. Kapacita komunikací. 5.Zemní těleso, zemní práce, odvodnění. 6.Mostní objekty. 7.Bezpečnostní zařízení. Negativní účinky dopravy. 8.Historický vývoj železnic (tratě, zařízení, vozidlo, trakce). Legislativa, trasování, zásady navrhování železničních tratí, VRT… 9.Vozidla a kolej, základy dynamiky jízdy, jízda vozidla v přímé a oblouku, traťové a jízdní odpory vozidel, trasa konstantního odporu, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje (rozchod, směrové a sklonové poměry), prostorové uspořádání trati .. 10.Železniční svršek (konstrukce koleje, sestavy žel.svršku, výhybky a výhybkové konstrukce). 11.Železniční spodek (konstrukce žel.spodku, zásady návrhu, odvodnění…). Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy a přechody… 12.Železniční stanice a vlečky - osobní nádraží, odstavná nádraží, třídící nádraží (účel, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení, KOMPAS...), Kolejiště průmyslových závodů, (účel, umístění, typy, rozdělení, uspořádání kolejiště, vybavení,..) 13.Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...)… 14.Kolejová doprava ve městech. Cvičení 1.Seznámení s projektovou dokumentací. 2.Trasování a estetika pozemních komunikací. 3.Výpočet směrového motivu komunikace. 4.Výškové uspořádání komunikace. Vzestupnice. 5.Zásady navrhování a výpočet netuhých a tuhých vozovek. 6.Vzorový a pracovní příčný řez komunikace. 7.Hluk z dopravy – výpočet. 8.Výpočet vytyčovacích hodnot. 9.Motiv žel. oblouk s krajní přechodnicí – výpočet prvků, vytyčovací schéma. 10.Sled kolejnic v oblouku „Kladečský plán“. 11.Návrh sestavy železničního svršku. 12.Vyhodnocení zatěžovací zkoušky. 13.Návrh konstrukce zemního tělesa, pražcového podloží a konstrukce žel. svršku v příčném řezu žel. trati v přímé s příkopovou zídkou. 14.Návrh konstrukce zemního tělesa, pražcového podloží a konstrukce žel. svršku v příčném řezu žel. trati v oblouku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 25  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.