227-0902/01 – Realizace dopravních a liniových staveb (RDaLS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou přípravy a realizace liniových staveb, s důrazem na speciální prvky existující v procesu stavby, údržby modernizace a oprav liniových staveb v návaznosti na technologie realizace. Součástí je seznámení s příklady aplikace základních právních titulů a technických standardů ve stavebnictví pro liniové stavby. Po absolvování student dokáže popsat a řešit elementární problémy v oblasti výkonů a nasazení stavebních strojů, technologie stavby a stavebně-technologického projektování liniových staveb a to jak ve fázi výstavby, tak při rekonstrukcích, provozu a údržbě liniových staveb, včetně zásad pro návrh a realizaci v přítomnosti vlivů důlní činnosti, na záplavových územích apod. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení základních úloh využitelných v přípravě a realizaci dopravních a liniových staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět „Realizace dopravních a liniových staveb“ je určen přednostně posluchačům oborů Dopravní stavby a Příprava a realizace staveb. Student se seznámí s předvýrobními a výrobními etapami včetně dokumentace pro předvýrobní a výrobní přípravu liniových staveb a jejich specifiky, diagnostikou dopravních staveb, s problematikou časového plánování, s prvky stavebně-technologického projektování, s dokumentací časových plánů. Dále získá přehled o mechanizaci ve výstavbě dopravních a liniových staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení, parametry a charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků (typy strojů, stanovení výkonů apod.). Následně jsou v tomto předmětu prezentována specifika rozpočtování v oblasti dopravních a liniových staveb, včetně seznámení studentů se základy controllingových metod pro realizaci liniových staveb. Předmět neopomíjí informace o možnosti využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy, recyklace podkladních vrstev a krytů vozovek, apod.) a v závěru studenta seznamuje se základními zásadami pro realizaci liniových staveb a doprovodných objektů v podmínkách sesuvných, zátopových oblastí a v oblastech ovlivněných důlní činností, včetně zásad pro stanovování výše majetkové újmy v případech poruch.

Povinná literatura:

Vaněk, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, ACADEMIA Praha 2003, ISBN 80-200-1045-9 Hloušek, P. a kol.: Příprava a realizace staveb (VŠ učební texty) VUT Brno 1997 –ISBN 80-214-0638-0 Mikšík, Karabinová, Špánik : Diagnostika koľajových dráh, (ŽU v Žilině 2004, ISBN 80-8070-193-8) Vangel: Mechanizácia stavebných prác, SF ŽU Žilina 1996 Břoušek, Zapletal a kol.: Inženýrské stavby – technologie (STU Bratislava 1998) Kaun, Kubát: Dopravní stavby, ČVUT Praha 1998 Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek, CERM - Brno 2004

Doporučená literatura:

Hasík, Dostálová: Vodní stavitelství, VŠB-TU Ostrava 2002, Krajčovič a kol.: Silnice a dálnice I (Návody do cvičení), VUT Brno 2000 Broul, Hudeček: Stanovení důlních škod u poddolovaných žel. staveb, VŠB-TUO 2002 Řezáč: Dopravní stavby v povodňových územích (VŠB-TU Ostrava 2001 Rojan, Slabý a kol: Městské komunikace, ČVUT Praha 1997 Kolektiv autorů" Technická dokumentace systému KORS (URS Praha, 2001) Lazar,J.a kol.: Sbírka příkladů z nákl. účetnictví, VŠB-TU Ostrava EkF, 1995 Schroll, R., a kol.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, Trizonia, Praha 1993 Steinöcker, R.: Strategický controlling, BABTEX, s.r.o., Praha 1992 www.fs.vsb.cz/euprojekty/150/?ucebni-opory

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky : 1. Úvod - seznámení s předvýrobními a výrobními etepami. Příprava dopravní stavby. 2. Zakázky - zadávání zakázek (veřejné zakázky, vřejné obchodní soutěže, výzvy, …) zadávací podmínky, legislativa (legislativní požadavky, doklady atp), smlouvy. 3. Seznámení se základními evropskými NORMAMI (již platnými v ČR v dané problematice), dále s TP a TKP, vzorovými listy apod.. 4. Kontrolní metody a diagnostika v průběhu realizace (včetně přístrojového vybavení). 5. Prvky mechanizace ve výstavbě dopravních a liniových staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení parametry charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků. 6. Navrhování a řízení mechanizace (historie, vývoj, moderní způsoby TS, GPS…). 7. Seznámení s harmonogramem stavby (časové, prostorové, mechanizační a personální prvky, metody tvorby harmonogramů). Příprava staveniště, zařízení staveniště. 8. Základní stavební dokumentace, přejímky relizovaných prací, soupis prací, fakturace, Kontrolní činnost investora . 9. Bezpečnost práce, požární ochrana. Legislativa o inspekci práce (Zák.č. 251/2005 Sb.), kontrolní činnost Oblastního inspektorátu práce, PO. 10. Seznámení s rozpočtováním projektů dopravních a liniových staveb, postupem sestavení rozpočtu stavby (včetně praktického využití ceníků prací, agregovaných položek atp.). Seznámení se základy manažerského a nákladového účetnictví. 11. Zásady ochrany dopravních a liniových staveb a doprovodných objektů ve zvláštních podmínkách sesuvných a zátopových oblastech 12. Zásady ochrany dopravních a liniových staveb a doprovodných objektů v oblastech ovlivněných důlní činností, stanovování výše majetkové újmy. - Exkurze na vybraných stavbách

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R041) Příprava a realizace staveb K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.