227-0902/01 – Realization Traffic and Line-Building (RDaLS)

Gurantor departmentDepartment of Transport ConstructionsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
OZA02 Ing. Eva Ožanová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the basic problems of the preparation and implementation of linear structures, with emphasis on special features existing in the process of building, maintenance, modernization and repair of linear structures in relation to technology implementation. Includes introduction to examples of the application of basic legal titles and technical standards in construction for linear structures. After graduating student can describe and solve basic problems of performance and deployment of construction machinery, building technology and construction-technological designing linear structures in both the construction phase and during reconstruction, operation and maintenance of linear structures, including principles for the design and implementation of the the presence of mining activities in flood plains, etc. Students will acquire basic skills to formulate problems, to build an elementary solution design, to apply knowledge and skills in solving basic problems usable in the preparation and implementation of transport and linear structures.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět „Realizace dopravních a liniových staveb“ je určen přednostně posluchačům oborů Dopravní stavby a Příprava a realizace staveb. Student se seznámí s předvýrobními a výrobními etapami včetně dokumentace pro předvýrobní a výrobní přípravu liniových staveb a jejich specifiky, diagnostikou dopravních staveb, s problematikou časového plánování, s prvky stavebně-technologického projektování, s dokumentací časových plánů. Dále získá přehled o mechanizaci ve výstavbě dopravních a liniových staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení, parametry a charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků (typy strojů, stanovení výkonů apod.). Následně jsou v tomto předmětu prezentována specifika rozpočtování v oblasti dopravních a liniových staveb, včetně seznámení studentů se základy controllingových metod pro realizaci liniových staveb. Předmět neopomíjí informace o možnosti využití druhotných surovin pro dopravní stavby (typy, způsob úpravy, recyklace podkladních vrstev a krytů vozovek, apod.) a v závěru studenta seznamuje se základními zásadami pro realizaci liniových staveb a doprovodných objektů v podmínkách sesuvných, zátopových oblastí a v oblastech ovlivněných důlní činností, včetně zásad pro stanovování výše majetkové újmy v případech poruch.

Compulsory literature:

The Design Manual for Roads and Bridges. The Highways Agency, Department for Transport, United Kingdom, http://www.dft.gov.uk/ha/standards/dmrb/ Coenraad Esveld: Modern Raiway Track - (2001 Dior Zwarthoed-van Nieuwenhuizen) Baugh, Jeremy, Edil, Tuncer: Suitability of Cement Kiln Dust for Reconstruction of Roads, Portland Cement Association 2008, PCA R&D SN2980 Swift, Lloyd W.; Burns, Richard G.: The Three Rs of Roads: Redesign, Reconstruction, and Restoration, Journal of Forestry, Volume 97, Number 8, 1 August 1999 , pp. 40-44(5) John Sreeves: Reconstruction of the Welsh Highland Railway, Snowdonia, Proceedings of the ICE - Civil Engineering, Volume 161, Issue 4, 01 November 2008 , pages 169 --176 Grimes, C.A. : Application of genetic techniques to the planning of railway track maintenance work, Genetic Algorithms in Engineering Systems: Innovations and Applications, 1995. GALESIA. First International Conference on (Conf. Publ. No. 414)

Recommended literature:

Design Manual. Washington State Department of Transportation, USA, http://www.wsdot.wa.gov/publications/manuals/m22-01.htm MEYER, M. and E. Miller. Urban Transportation Planning. McGraw-Hill, 2000.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : 1. Úvod - seznámení s předvýrobními a výrobními etepami. Příprava dopravní stavby. 2. Zakázky - zadávání zakázek (veřejné zakázky, vřejné obchodní soutěže, výzvy, …) zadávací podmínky, legislativa (legislativní požadavky, doklady atp), smlouvy. 3. Seznámení se základními evropskými NORMAMI (již platnými v ČR v dané problematice), dále s TP a TKP, vzorovými listy apod.. 4. Kontrolní metody a diagnostika v průběhu realizace (včetně přístrojového vybavení). 5. Prvky mechanizace ve výstavbě dopravních a liniových staveb, tj. význam mechanizace, rozdělení parametry charakteristiky stavebních strojů a dopravních prostředků. 6. Navrhování a řízení mechanizace (historie, vývoj, moderní způsoby TS, GPS…). 7. Seznámení s harmonogramem stavby (časové, prostorové, mechanizační a personální prvky, metody tvorby harmonogramů). Příprava staveniště, zařízení staveniště. 8. Základní stavební dokumentace, přejímky relizovaných prací, soupis prací, fakturace, Kontrolní činnost investora . 9. Bezpečnost práce, požární ochrana. Legislativa o inspekci práce (Zák.č. 251/2005 Sb.), kontrolní činnost Oblastního inspektorátu práce, PO. 10. Seznámení s rozpočtováním projektů dopravních a liniových staveb, postupem sestavení rozpočtu stavby (včetně praktického využití ceníků prací, agregovaných položek atp.). Seznámení se základy manažerského a nákladového účetnictví. 11. Zásady ochrany dopravních a liniových staveb a doprovodných objektů ve zvláštních podmínkách sesuvných a zátopových oblastech 12. Zásady ochrany dopravních a liniových staveb a doprovodných objektů v oblastech ovlivněných důlní činností, stanovování výše majetkové újmy. - Exkurze na vybraných stavbách

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.