227-0904/01 – Dopravní a liniové stavby (DLS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity4
Garant předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Leopold Hudeček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIE01 Ing. Denisa Cihlářová, Ph.D.
HUD58 Ing. Leopold Hudeček, Ph.D.
MAL532 Ing. Tomáš Malý
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat studentům základní informace o problematice dopravních a liniových staveb s důrazem na problematiku jejich realizace. Po absolvování student dokáže popsat a řešit elementární problémy v oblasti realizace dopravních a liniových staveb a staveb souvisejících. Student získá dovednost formulovat základní problémy, sestavit elementární návrh řešení, aplikovat vědomosti a dovednosti při řešení elementárních úloh z problematiky dopravních a liniových staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku dopravních a liniových staveb. Důraz bude kladen především na stavby pro automobilovou a kolejovou dopravu. Soustředí se zejména na následující témata: - Legislativa pro dopravní a liniové stavby, normy, technické předpisy - Trasování pozemních komunikací, směrové a výškové návrhové prvky, příčné uspořádání - Zemní těleso dopravních staveb, zemní práce, podloží násypu, vodní režim podloží- Doprovodné objekty dopravních staveb – zdi, mosty, galerie - Odvodnění dopravních staveb liniové, plošné, propustky - Aktivní zóna pozemních komunikací, konstrukce vozovek a chodníků - Záchytná a bezpečnostní zařízení pozemních komunikací, křižovatky - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati - Konstrukce železničního svršku – konstrukce koleje, výhybky - Konstrukce železničního spodku, stavby železničních zařízení - Železniční stanice a zastávky, stavby železničních stanic - Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky, realizace - Traťové práce (klasifikace, mechanizace…), technologie stavby a oprav žel. svršku a spodku, diagnostika u železnic

Povinná literatura:

Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace,TK 5, ČKAIT 1998 B.Kubát, M.Kaun : Dopravní stavby 10,skripta ČVUT Praha, 1998 Kubát a kol.: Železniční stavby projektování, TK 8, ČKAIT 1998 Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek, CERM 2004 Plášek: Železniční stavby, Návody do cvičení, VUT-Brno 1998 Kolejová doprava ve městě - Kubát,Tyc, Krejčíříková- (ČVUT 1998) Krejčiříková: Železniční stavby 20, ČVUT 2000 M.Krajčovič: Stavba letišť, skripta FAST 2002 Nypl V., Synáčková N.: Zdravotně inženýrské stavby 30 Stokování, ČVUT 1998 Holý M.a kol. : Odvodňovací stavby, SNTL/ALFA 1989 Broža V.,Satrapa L. : Hydrotechnické stavby, ČVUT 1997 Mareš K.: Úpravy toků, navrhování koryt ČVUT 1997 J.Broul : Rotary Drilling Techniology (Skripta VŠB - PGS 1989).

Doporučená literatura:

Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6002 Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Technické podmínky Ministerstva dopravy ČR Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … SŽSD-S3 Železniční svršek SŽDC-S4 Železniční spodek Vzorové listy SŽDC TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání vypracovaných zadání v termínech dle pokynů vyučujícího, písemka, test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Legislativa pro dopravní a liniové stavby, normy, technické předpisy - Trasování pozemních komunikací, směrové a výškové návrhové prvky, příčné uspořádání - Zemní těleso dopravních staveb, zemní práce, podloží násypu, vodní režim podloží- Doprovodné objekty dopravních staveb – zdi, mosty, galerie - Odvodnění dopravních staveb liniové, plošné, propustky - Aktivní zóna pozemních komunikací, konstrukce vozovek a chodníků - Záchytná a bezpečnostní zařízení pozemních komunikací, křižovatky - Konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati - Konstrukce železničního svršku – konstrukce koleje, výhybky - Konstrukce železničního spodku, stavby železničních zařízení - Železniční stanice a zastávky, stavby železničních stanic - Kolejová doprava ve městech, konstrukce trasy, stavební prvky, realizace - Traťové práce (klasifikace, mechanizace…), technologie stavby a oprav žel. svršku a spodku, diagnostika u železnic Cvičení: Konstrukce vzorových příčných řezů: - silnice v zářezu a v násypu - místní komunikace s chodníky - železniční trať dvoukolejná Plán organizace výstavby dopravních staveb

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T049) Provádění staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní