227-0950/01 – Dopravní stavby (DS)

Garantující katedraKatedra dopravního stavitelstvíKredity0
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA11 doc. Ing. Marián Krajčovič, CSc.
MAH10 doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.
REZ57 doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost trasování a umístění liniových i plošných dopravních staveb v území s využitím metod pro vyhodnocení optimální varianty řešení. Využít prostředky eliminace negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti o dopravním stavitelství s hlavním důrazem na pozemní komunikace. Podává informace o všech druzích dopravy, které mají vliv na rozvoj společnosti. Podrobně zejména o dopravě silniční, železniční s poukazem na negativní vliv dopravy na životní prostředí a možnosti jejího omezování a multikriteriální posuzování dopravních staveb.

Povinná literatura:

Kaun M., Kubát B.: Dopravní stavby. ČVUT Praha, 1998) Kaun M., Lehovec F.: Pozemní komunikace. ČKAIT Praha, 1998 Kotas P.: Dopravní systémy a stavby. ČVUT Praha, 2002 Krajčovič M.: Dopravní stavby I. CERM Brno, 1998 Krajčovič M. a kol.: Silnice a dálnice I. CERM Brno, 2000 Gschwendt I. a kol.: Vozovky. Konštrukcie a ich dimenzovanie. Bratislava Jaga, 1999 Gschwendt I. a kol.: Vozovky. Materiály a technologie. Bratislava Jaga, 2001 Gschwendt I. a kol.: Vozovky. Obnova, zesilování a rekonstrukce. Bratislava Jaga, 2004 Zákon č. 13/1997 (O pozemních komunikacích), vyhl. č. 104/1997 vč. změn ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Plášek, Zvěřina, Svoboda, Mockovčiak: Železniční stavby-železniční spodek a svršek. CERM Brno, 2004 Plášek: Železniční stavby. Návody do cvičení. VUT Brno, 1998 Kubát, Tyc: Železniční stavby 1. A 2. díl. ČVUT Praha, 1997 Kubát a kol.: Železniční stavby projektování. ČKAIT Praha, 1998 Krejčiříková: Železniční stavby 20. ČVUT Praha, 2000 Krejčiříková: Železniční stavby 10 – návody do cvičení. ČVUT Praha, 2000 Kubát,Tyc, Krejčíříková: Kolejová doprava ve městě. ČVUT Praha, 1998 Zákon č. 266/1994 (O drahách), vyhl. č. 177/1995 vč.změn a doplňků ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah … ČD-S3 Železniční svršek, ČD-S4 Železniční spodek vzorové listy ČD TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic

Doporučená literatura:

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Vývoj dopravy a dopravních sítí. Druhy dopravy, srovnání. 2. Pozemní komunikace - návrhové prvky, legislativa, trasování. 3. Příčné uspořádání pozemních komunikací. Návrhové kategorie. Kapacita komunikací. 4. Křižovatky a sjezdy na pozemních komunikacích. Obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy. 5. Návrh konstrukce pozemních komunikací - kamenivo, pojiva, vodní režim podloží, třídy dopravního zatížení, vozovka. 6. Zemní těleso, zemní práce, odvodnění, objekty dopravních staveb. 7. Historický vývoj železnic. Legislativa. Trasování, zásady navrhování železničních tratí, VRT… 8. Vozidlo a kolej, základy dynamiky jízdy, traťové a jízdní odpory vozidel. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje, prostorové uspořádání trati. 9. Železniční svršek (konstrukce koleje, sestavy žel.svršku, výhybky a výhybkové konstrukce). 10. Železniční spodek. Křížení železničních tratí s komunikacemi, vodotečemi a vedeními, žel. přejezdy a přechody… 11. Železniční stanice a vlečky. Kolejiště průmyslových závodů. Stavby železničních zařízení (nástupiště, podchody, nadchody, lávky, nástupištní přístřešky, výpravní budovy, přednádraží, skladiště, skládky...). 12. Bezpečnostní zařízení. Negativní účinky dopravy a možnosti jejich eliminace. 13. Kolejová doprava ve městech. Stavby pro hromadnou dopravu – zastávky, přestupní stanice, autobusová nádraží.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (P3607) Stavební inženýrství (3607V025) Teorie konstrukcí K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku