228-0201/05 – Stavební statika (SS)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení se základy stavební mechaniky – statiky se zaměřením na schopnost analyzovat reakce a vnitřní sily na staticky určitých konstrukcích (nosnícich, obloucích a příhradových konstrukcích).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Stavební statika poskytne studentům základní informace o statickém řešení staticky a kinematicky určitých rovinných prutových nosných konstrukcí, které spočívá ve výpočtu reakcí ve vnějších vazbách a sestrojení průběhů vnitřních sil pomocí podmínek rovnováhy. Součástí výuky je i analýza silových soustav v rovině a prostoru a základy kinematiky, které jsou nezbytné pro dosažení požadované nehybnosti nosné konstrukce.

Povinná literatura:

1. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0771-8. 2. Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999.

Doporučená literatura:

1. Chobot, Benda, Hájek Novotná: Statika stavebních konstrukcí I, SNTL Praha 1982. 2. Petrtýl, Lipanská: Stavební mechanika I. Mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech, Vydavatelství ČVUT Praha 1999 3. Harvančík, Pekarovič, Sobota: Stavebná mechanika Príklady, ALFA 1986

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Osnova přednášek - témata: 1. Úvod do stavební statiky: charakteristika vědního oboru stavební statika, některé obecné základní pojmy stavební statiky 2. Přímková a rovinná soustava sil: přímková soustava sil, rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu a dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil 3. Nosné stavební konstrukce: idealizace a klasifikace nosných stavebních konstrukcí, reálné zatížení nosných stavebních konstrukcí, prut, prutová soustava 4. Výpočet přímého nosníku: výpočet nosníku v osové, příčné, krutové, rovinné a prostorové úloze 5. Lomený a zakřivený nosník: rovinně lomený nosník v rovinné a příčné úloze, prostorově lomený nosník, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze 6. Rovinné nosníkové soustavy: spojitý nosník s vloženými klouby, trojkloubový rám a oblouk s táhlem i bez 7. Rovinný kloubový příhradový nosník: obecná a zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda, mimostyčné zatížení 8. Pohyblivé zatížení: úvod, příčinkové čáry na prostém nosníku a konzole, spojitém nosníku s vloženými klouby, pohyblivé vozidlo na prostém nosníku, nepřímé pohyblivé zatížení,zjišťování extrémních účinků pohyblivého vozidla 9. Těžiště: pojem těžiště, těžiště rovinných čar, těžiště jednoduchých rovinných obrazců, těžiště složených rovinných obrazců 10. Momenty setrvačnosti a deviační momenty: pojem kvadratických momentů rovinných obrazců, centrální kvadratické momenty základních a složených průřezů, kvadratické momenty k pootočeným osám, polární moment setrvačnosti 11. Prostorová soustava sil: prostorový svazek sil, statický moment síly a dvojice sil v prostoru, obecná prostorová soustava sil, prostorová soustava rovnoběžných sil Osnova cvičení : 1. Přímková a rovinná soustava sil: rovinný svazek sil, statický moment síly k bodu, dvojice sil v rovině, obecná rovinná soustava sil, rovinná soustava rovnoběžných sil 2. Nosné stavební konstrukce: idealizace, vnější vazby, silové zatížení prutů, složky reakcí ve vnějších vazbách 3. Výpočet přímého nosníku: osová úloha, příčná úloha ve svislé hlavní rovině, vnitřní síly prostého nosníku 4. Výpočet přímého nosníku: konzola, prostý nosník s převislými konci, symetrie, krutová úloha 5. Výpočet přímého nosníku: šikmé podepření, šikmý nosník 6. Lomený a zakřivený nosník: rovinně lomený nosník v rovinné úloze 7. Lomený a zakřivený nosník: rovinně lomený nosník v příčné úloze, rovinně zakřivený nosník v rovinné úloze 8. Rovinné nosníkové soustavy: spojitý nosník s vloženými klouby 9. Rovinné nosníkové soustavy: trojkloubový rám a oblouk, trojkloubový rám a oblouk s táhlem 10. Rovinný kloubový příhradový nosník: zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda 11. Pohyblivé zatížení: příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole, prostém nosníku s převislými konci, spojitém nosníku s vloženými klouby, využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků nehybného zatížení 12. Těžiště: rovinných čar, jednoduchých a složených rovinných obrazců 13. Momenty setrvačnosti a deviační momenty: kvadratické momenty rovinných obrazců, složených průřezů, polární moment setrvačnosti 14. Rezerva – písemky, opakování Programy : 1. Lomený a zakřivený nosník: rovinně lomený nosník v rovinné úloze 2. Rovinné nosníkové soustavy: spojitý nosník s vloženými klouby 3. Rovinný kloubový příhradový nosník: zjednodušená styčníková metoda, průsečná metoda

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.