228-0203/03 – Statics of Building Structures II (SSKII)

Gurantor departmentDepartment of Structural MechanicsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Alois Materna, CSc., MBASubject version guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
RAN01 Ing. Lenka Koubová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student can determine degree of deformational indeterminacy of structure. He/she is able to formulate appropriate computational model to solve structure by slope-deflection method. He/she is able to use the slope-deflection method to solve plane frames and trusses. He/she is able to solve multispan-continuous beams and frames by simplified version of slope-deflection method.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Slope-deflection method; simplified deformational method; statically indeterminate beams; statically indeterminate frames; statically indeterminate trusses; loading by forces and deformations; 2D constructions, walls, slabs; subsoil models.

Compulsory literature:

J.L. Meriam, L.G.Kraige : Engineering mechanics-statics, Wiley and Sons, USA, 2003 Timoshenko S.,Young D.H.: Engineering mechanics-statics, Mc Graw-Hill, New York R.C. Hibbeler: Statics and mechanics of materials, Macmillan Publishing Company, USA, 1992

Recommended literature:

Timoshenko S.,Young D.H.: Engineering mechanics-statics, Mc Graw-Hill, New York R.C. Hibbeler: Statics and mechanics of materials, Macmillan Publishing Company, USA, 1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
221-0926 ZSK Actions on Building Structures Recommended
228-0202 SSKI Statics of Building Structures I Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek 1. Obecná deformační metoda řešení rovinných staticky neurčitých prutových konstrukcí (podstata metody, stupeň přetvárné deformační neurčitosti rovinných konstrukcí). 2. Analýza přímého prutu s různým uložením, lokální souřadnicový systém, jeho volba a transformace do globálního souřadnicového systému. 3. Anylýza prutové soustavy, výpočet deformačního stavu, určení složek vnitřních sil prutů a složek reakcí. Řešení spojitých nosníků. 4. Pravoúhlý rovinný rám při silovém zatížení. 5. Řešení příhradových konstrukcí a kosoúhlých rámů. 6. Rovinný rám při deformačním zatížení. 7. Prostorové prutové soustavy a rámy příčně zatížené. 8. Zjednodušená deformační metoda a příklady užití. 9. Přehled a srovnání metod řašení staticky neurčitých prutových konstrukcí. 10. Plošné stavební konstrukce. 11. Nosné stěny a metody jejich řešení. 12. Desky a jejich řešení. 13. Základy stavební dynamiky. 14. Modely podloží konstrukcí. Osnova cvičení: 1. Úvod, kritéria pro práci ve cvičení, opakování statické a kinematické určitosti prutových soustav a řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou. 2. Stupeň přetvárné neurčitosti rovinných konstrukcí pro obecnou deformační metodu. 3. Řešení spojitých nosníků deformační metodou při silovém zatížení. 4. Řešení spojitých nosníků deformační metodou při silovém zatížení - maticový zápis. 5.Řešení příhradových konstrukcí deformační metodou při silovém zatížení. 6.Řešení příhradových konstrukcí deformační metodou při silovém zatížení, maticový zápis. 7.Rovinný rám obecnou deformační metodou při silovém zatížení. 8.Rovinný rám obecnou deformační metodou při silovém zatížení - maticový zápis. 9. Rovinný rám obecnou deformační metodou při deformačním zatížení. 10.Řešení rovinných rámů s neposuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou. 11.Řešení rovinných rámů s posuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou. 12.Nosné stěny, výpočtové modely, diskuse výsledků. 13. Pravoúhlé desky, výpočtové modely, diskuse výsledků. 14. Rekapitulace probrané látky, hodnocení programů, zápočty. Obsah programů: 1.Řešení příhradové konstrukce obecnou deformační metodou. 2.Řešení pravoúhlého rovinného rámu s posuvnými styčníky zjednodušenou deformační metodou.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner