228-0204/06 – Pružnost a plasticita (PP)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
LAU33 Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
LEH061 Ing. Petr Lehner, Ph.D.
JUR369 Ing. Anežka Machalová, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí návrhu a posudku konstrukčních dílců s ohledem na základní způsoby namáhání, a analýza vnitřních sil v případě jednoduchých staticky neurčitých případů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem výuky je seznámit studenty se základními principy navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukčních prvků a dílců. Pozornost je věnována analýze napjatosti a přetvoření podle teorie 1.řádu a úvodu do aplikací teorie 2.řádu a informativně též do pružně-plastického působení.

Povinná literatura:

Šmířák: Pružnost a plasticita I, VUT Brno 1999 Šmířák, Hlavinková: Pružnost a plasticita I - Příklady, VUT Brno 2000

Doporučená literatura:

Kadlčák, Kytýr: Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
516-0212 FYZ Fyzika Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu Osnova přednášek - témata: 1. Úvod: Pružnost a pevnost ve stavebním inženýrství. Začlenění problematiky předmětu do teorie a navrhování inženýrských konstrukcí. Základní pojmy, výchozí předpoklady. Vztahy mezi vnitřními silami a napětími v průřezu. 2. Deformace a posuny v tělese: Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookův zákon, fyzikální konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů. Deformace od změny teploty. 3. Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí: Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů. Zatížení stavebních konstrukcí. Mezní stav použitelnosti. Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosných konstrukcí. 4. Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem): Základní vztahy a předpoklady řešení. Napětí a přetvoření osově namáhaného prutu. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. Pružno-plastické přetvoření. 5. Kroucení: Základní principy a vztahy. Smykové napětí a přetvoření. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. 6. Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet normálového napětí. Dimenzování nosníků namáhaných na ohyb. Ohyb nosníků v pružnoplastickém oboru. 7. Smyková napětí v ohýbaných nosnících: Základní vztahy a předpoklady řešení. Výpočet smykového napětí vybraných průřezů. Dimenzování nosníků namáhaných na smyk. Výpočet smykových toků a středu smyku. Složené nosníky. 8. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I.: Základní vztahy a předpoklady řešení. Přetvoření nosníků od nerovnoměrného oteplení. Metoda přímé integrace diferenciální rovnice ohybové čáry. Clebschova metoda. 9. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II.: Mohrova metoda. Přetvoření nosníků proměnného průřezu. Staticky neurčité případy ohybu. Vliv smyku na přetvoření ohýbaného nosníku. 10. Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. Hlavní napětí a největší smykové napětí. Trajektorie hlavního napětí. Kritéria pevnosti a plasticity u rovinné napjatosti. 11. Stabilita a vzpěrná pevnost prutů: Eulerovo řešení stability přímého pružného prutu. Ztráta stability v pružno-plastickém oboru. Posouzení ocelových konstrukcí na vzpěr. Doplňující statě – složené namáhání prutu. Cvičení: 1. Deformace a posuny v tělese: Fyzikální vztahy mezi napětími a deformacemi, Hookův zákon, fyzikální konstanty a pracovní diagramy stavebních materiálů, ideálně pružný a pružno-plastický materiál. Deformace od změny teploty. 2. Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) I.: Napětí a přetvoření osově namáhaného prutu. Úvod do teorie navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí. Návrh a posouzení osově namáhaných prvků. 3. Normálové napětí a přetvoření prutu namáhaného tahem (prostým tlakem) II.: Úlohy staticky neurčité. Pružno-plastické přetvoření. 4. Kroucení: Smykové napětí a přetvoření. Úlohy staticky určité a staticky neurčité. Návrh a posouzení prvků namáhaných krutem. 5. Normálová napětí v prutech namáhaných na ohyb: Výpočet normálového napětí. Návrh a posouzení nosníků s pružným i pružno-plastickým chováním materiálu namáhaných na ohyb dle MS únosnosti. Neutrálná osa, průřezové moduly, ohyb prutů nesymetrického průřezu. 6. Smyková napětí v ohýbaných nosnících: Výpočet smykového napětí vybraných průřezů. Návrh a posouzení nosníků namáhaných na smyk. Složené nosníky. 7.+8. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem I.: Metoda přímé integrace diferenciální rovnice ohybové čáry. Návrh a posouzení nosníků namáhaných na ohyb dle MS použitelnosti. Clebschova metoda. Mohrova metoda. 9. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem II.: Staticky neurčité případy ohybu. Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. 10. Hlavní napětí a největší smykové napětí, numerické i grafické řešení. Kritéria pevnosti a plasticity u rovinné napjatosti u oceli. 11. Stabilita a vzpěrná pevnost prutů: Eulerovo řešení stability přímého pružného prutu. Návrh a posouzení prvků namáhaných vzpěrným tlakem. Posouzení ocelových konstrukcí na vzpěr. 12. Rezerva Programy: 1. Osové namáhání 2. Namáhání ohybem 3. Namáhání smykem 4.+5. Přetvoření nosníků namáhaných ohybem – 2x 6. Staticky neurčitá úloha konstrukce namáhané ohybem

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní