228-0206/05 – Spolehlivost a bezpečnost staveb (SBS)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Osvojení pravděpodobnostního přístupu k posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti s využitím základních poznatků teorie spolehlivosti a výpočetní techniky.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se studenti teoreticky i prakticky seznámí s principy pravděpodobnostním posuzování stavebních nosných konstrukcí, k čemuž musí zvládnout rovněž základy teorie pravděpodobnosti a spolehlivosti konstrukcí. Hlavním rysem pravděpodobnostních metod je možnost vyjádření variability vstupních veličin stochasticky (pravděpodobnostně) např. formou histogramů. Na rozdíl od současně platných normových postupů, založených na deterministickém pojetí vstupních veličin (vyjádření jedinou hodnotou - konstantou), pak pravděpodobnostní postupy vedou ke kvalitativně vyšší úrovni posudku spolehlivosti i zajištění bezpečnosti uživatelů stavebních objektů.

Povinná literatura:

1. Krejsa M., Konečný P.: Spolehlivost a bezpečnost staveb, VŠB-TU Ostrava, 2011. 2. Teplý T., Novák D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2577-6. 3. Holický M., Marková J.: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03129-2. 4. Otipka P., Šmajstra V.: Pravděpodobnost a statistika, VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1194-4.

Doporučená literatura:

1. FReET (Feasible Reliability Engineering Tool) - http://www.freet.cz/ 2. Metoda Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu – POPV - http://www.fast.vsb.cz/popv 3. Simulation Based Reliability Assessment – SBRA - http://www.sbra-anthill.com/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0008 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) Doporučená
228-0203 SSKII Statika stavebních konstrukcí II Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

osnova předmětu Přednáška: 1) Úvod, základní pojmy 2) Podstata metod deterministických a metod založených na statistice, teorii pravděpodobnosti ad. (FORM, SORM a simulační metody) 3) Vyjádření náhodně proměnných veličin 4) Metoda Monte Carlo 5) Zatížení a kombinace účinků zatížení na konstrukce 6) Pravděpodobnostní pojetí odolnosti konstrukčních prvků a dílců 7) Výpočet pravděpodobnosti poruchy 8) Bezpečnost konstrukčních částí, vybrané příklady 9) Posudek použitelnosti a provozuschopnosti konstrukcí 10) Konstrukce namáhané na únavu (akumulace poškození) 11) Trvanlivost konstrukcí 12) Úvod do spolehlivosti systémů 13) Citlivostní analýza 14) Parametrické studie, porovnání výsledků návrhu podle platných norem a podle SBRA Cvičení: 1) Tvorba a uplatnění histogramů 2) Používání programů založených na simulacích (Monte Carlo) 3) Kombinace účinků zatížení 4) Odolnost konstrukčních dílců 5) Posudek bezpečnosti vybraných dílců 6) Posudek bezpečnosti prutu při aplikaci teorie 2. řádu 7) Posudek použitelnosti 8) Kombinace účinků N, Mx, My 9) Nosník v pružno – plastickém stavu 10) Příklad posudku na únavu 11) Trvanlivost konstrukcí 12) Příklad rámu s opřenými sloupy 13) Porovnání posudku podle platných norem a podle metody SBRA 14) Úvodní příklady posudku spolehlivosti systémů Projekt: Individuální zadání ke zpracování (s možností nabídnout k publikaci) Seminář: Přednes individuálních prací na otevřeném semináři (ev. na konferenci) Multimediální pomůcky použité k výuce: Výpočetní programy ResCom, LoadCom, M-Star, DamAc, AntHill (MS DOS) a AntHill (Windows)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS FCE Bc-Mgr 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS FCE Bc-Mgr 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.