228-0231/03 – Stavební mechanika (SM)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRE0016 Ing. Nela Freiherrová
HOR0218 Ing. Marie Horňáková, Ph.D.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnost určit stupeň statické neurčitosti konstrukce. Schopnost vypočítat deformaci konstrukce pomocí metody jednotkových sil. Schopnost řešit staticky neurčité nosníky a rámy silovou metodou. Schopnost řešit spojité nosníky metodou třímomentových rovnic. Dovednost řešit konstrukce zatížené silově a seznámení se principem řešení při deformačním zatížení. Student(ka) dokáže určit stupeň přetvárné neurčitosti konstrukce. Dovede sestavit vhodný výpočtový model pro řešení obecnou deformační metodou či metodou příbuznou. Dovede uplatnit tuto metodu při řešení rovinných rámů i kloubových prutových soustav (příhradových vazníků).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu se studenti seznámí s řešením deformací staticky určitých konstrukcí metodou jednotkových sil. Dále řeší staticky neurčité nosníky, rámy a rovinné příhradové konstrukce silovou metodou. Studenti získají potřebné znalosti pro statickou analýzu 1D a 2D prutových konstrukcí Studenti si dále osvojí řešení rovinných prutových a plošných konstrukcí s využitím software nástroje na bázi deformační metody popř. metody konečných prvků. Praktická výuka je prováděna v počítačové laboratoři.

Povinná literatura:

1. Kadlčák, J., Kytýr, J.: Statika stavebních konstrukcí II., VUTIUM Brno, 2004. 2. Teplý, B., Šmířák, S.: Pružnost a plasticita II. VUT Brno, 1993. dotisk CERN, 2000.

Doporučená literatura:

1. Koubová, L., Konečný, P.: Statika stavebních konstrukcí II - podklady do cvičení. VŠB-TU Ostrava 2013. 2. SCIA online tutoriály: http://www.scia-online.cz/index.php?typ=CDA&showid=806 3. Melcer, J. – Kuchařová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004 4. Benda, J.> Stavební statika I. VŠB-TU Ostrava, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná (praktická část) i ústní (teoretická část).

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek - témata: 1. Přetvoření rovinných plnostěnných nosníků: Řešení s využitím principu virtuálních prací. 2. Staticky neurčité konstrukce: Význam. Určení stupně statické neurčitosti). Silová metoda: Řešení jednoduchého staticky neurčitého plnostěnného nosníku při silovém zatížení. 3. Silová metoda: Řešení staticky neurčitých rámů. Jednoduchý otevřený staticky neurčitý rám při silovém zatížení. 4. Silová metoda: Řešení staticky neurčitých plnostěnných nosníků při deformačním zatížení (rovnoměrná a nerovnoměrná změna teploty, popuštění podpor). 5. Obecná deformační metoda (ODM) pro řešení rovinných staticky neurčitých prutových konstrukcí: Podstata metody. 6. Analýza přímého prutu ODM: Lokální a globální souřadnicová soustava. Primární (zatěžovací) vektor prutů různě uložených. Lokální matice, tuhosti prutů různě uložených. Výpočet koncových sil. 7. Analýza prutové soustavy ODM: Globální matice tuhosti a zatěžovací vektor nosníků. Řešení soustavy rovnic. Výpočet koncových sil, reakcí a složek vnitřních sil. Výpočet deformací prutů. 8. Obecná deformační metoda (ODM) pro řešení pravoúhlých rovinných rámů při silovém zatížení. 9. Obecná deformační metoda (ODM) pro řešení rovinných staticky neurčitých příhradových konstrukcí. 10. Přehled a porovnání metod řešení staticky neurčitých prutových konstrukcí. 11. Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. Hlavní napětí a největší smykové napětí. Trajektorie hlavního napětí. Kritéria pevnosti a plasticity u rovinné napjatosti. 12. Plošné stavební konstrukce. Nosné stěny a metody jejich řešení. 13. Desky, skořepiny a metody jejich řešení. 14. Modely podloží konstrukcí. Osnova cvičení: 1. Výpočet přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí: Plnostěnný nosník. Rovinný rám. 2. Výpočet přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí: Rovinný rám a příhradová konstrukce. 3. Řešení staticky neurčitých plnostěnných nosníků silovou metodou: Silové zatížení. 4. Řešení staticky neurčitých konstrukcí silovou metodou: Staticky neurčitý pravoúhlý otevřený rám vystavený silovému zatížení. 5. Úvod do tvorby výpočetních modelů konstrukcí na počítači. 6. Tvorba a analýza výpočetního modelu rovinné prutové konstrukce: Staticky neurčitý nosník. Porovnání reakcí s primárním vektorem koncových sil pro ODM. 7. Tvorba a analýza výpočetního modelu rovinné prutové konstrukce a porovnání s teoretickým řešením: Spojitý nosník. 8. Tvorba a analýza výpočetního modelu rovinné prutové konstrukce a porovnání s teoretickým řešením: Rovinný rám. Rám s klouby. 9. Tvorba a analýza výpočetního modelu rovinné prutové konstrukce: Rovinný oblouk. 10. Tvorba a analýza výpočetního modelu rovinné prutové konstrukce a porovnání s teoretickým řešením: Příhradová konstrukce. 11. Úvod do rovinné napjatosti: Složky napětí v šikmém řezu při rovinné napjatosti. Hlavní napětí a největší smykové napětí, numerické i grafické řešení. Hlavní napětí a největší smykové napětí v průřezu nosníku, numerické i grafické řešení. 12. Tvorba a analýza výpočetního modelu plošné konstrukce a zjednodušené ověření výpočtu: Stěna. 13. Tvorba a analýza výpočetního modelu plošné konstrukce a zjednodušené ověření výpočtu: Deska. 14. Tvorba a analýza výpočetního modelu rovinné prutové konstrukce: Nosník na pružném podkladě.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství STI K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní