228-0233/01 – Inženýrské statické výpočty (ISV)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO12 prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
HOR0218 Ing. Marie Horňáková, Ph.D.
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
KRA0017 Ing. Petr Král, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubení teoretických znalostí o řešení prutových konstrukcích obecnou deformační metodou. Seznámení s řešením konstrukcí vystavených pohyblivému zatížení a dynamické odezvě konstrukce na zatížení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V tomto předmětu si studenti prohloubí a rozšíří znalosti a schopnosti související s řešením statické analýzy staticky neurčitých prutových konstrukcí rovinných a prostorových obecnou deformační metodou. Seznámí se rovněž s řešením prutových konstrukcí zatížených deformačním a teplotním zatížením. Studenti si dále osvojí řešení prutových konstrukcí s využitím nástroje na bázi deformační metody. Studenti získají potřebné znalosti pro statickou analýzu staticky určitých a neurčitých prutových konstrukcí vystavených pohyblivému zatížení. Dále se seznámí s úvodem do dynamiky stavebních konstrukcí. Praktická výuka je prováděna v počítačové laboratoři.

Povinná literatura:

1. Kadlčák, J., Kytýr, J.: Statika stavebních konstrukcí II., VUTIUM Brno, 2004. 2. Teplý, B., Šmířák, S.: Pružnost a plasticita II. VUT Brno, 1993. dotisk CERN, 2000, 3. Gere, Timoshenko: Mechanics of materials, PWS-Kent, Boston, 1990.

Doporučená literatura:

1. Koubová, L., Konečný, P.: Statika stavebních konstrukcí II - podklady do cvičení. VŠB-TU Ostrava 2013, 2. SCIA online tutoriály: http://www.scia-online.cz/index.php?typ=CDA&showid=806, 3. Melcer, J. – Kuchařová, D.: Dynamika stavebných konštrukcií - príklady. EDIS ŽU Žilina, 2004, 4. Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek - témata: 1. Obecná deformační metoda (ODM): Pravoúhlý rovinný rám při silovém zatížení. Opakování a praktický postup výpočtu. 2. ODM: Deformační zatížení změnou teploty a popuštěním podpor. 3. ODM: Kosoúhlé rámy při silovém zatížení. 4. ODM: Rovinné rámy při deformačním zatížení. 5. ODM: Prostorové prutové soustavy. 6. ODM: Řešení nosníků na pružném podkladě. 7. Aplikace výpočetní techniky při modelování podloží: Nosník na pružném podkladě. 8. Aplikace výpočetní techniky při řešení stabilitních úloh. 9. Pohyblivé zatížení: Úvod. Příčinkové čáry na rovinných plnostěnných nosnících. Pohyblivé vozidlo na prostém nosníku. Nepřímé pohyblivé zatížení. Zjišťování extrémních účinků pohyblivého vozidla. 10. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry na rovinných kloubových prutových soustavách. Spojitý nosník s vloženými klouby a příhradová konstrukce. 11. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry statických a deformačních veličin na staticky neurčitém rovinném plnostěnném nosníku. 12. Základy stavební dynamiky: Úloha dynamiky ve stavební praxi a oblasti jejího použití. Vymezení základních pojmů (tuhost, poddajnost, tlumení, lineární a nelineární kmitání, vlastní frekvence). 13. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – volné kmitání netlumené a tlumené. 14. Kmitání systémů s jedním stupněm volnosti – nucené kmitání netlumené a tlumené. Osnova cvičení: 1. Úvod, maticový počet v tabulkovém procesoru. 2. ODM: Lokální primárních vektor koncových sil. Zatěžovací vektor. Matice tuhosti prutu. Stupeň přetvárné neurčitosti. 3. ODM: Řešení spojitých nosníků. 4. ODM: Řešení pravoúhlých rámů. 5. ODM: Řešení Kosoúhlých rámů. Popuštění podpor. Teplotní zatížení. 6. ODM: Řešení příhradových konstrukcí. 7. ODM: Řešení nosníku na pružném podkladě. 8. ODM: Řešení zakřiveného prutu a geometricky nelineární úlohy. 9. Pohyblivé zatížení: Příčinkové čáry na prostém nosníku, konzole, prostém nosníku s převislými konci, spojitém nosníku s vloženými klouby i bez, příhradovém nosníku staticky určitém i neurčitém. Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků nehybného zatížení. 10. Pohyblivé zatížení: Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků pohyblivého zatížení. Uplatnění Winklerova, Břemenového i Šolínova kritéria. 11. Pohyblivé zatížení: příčinkové čáry na příhradové konstrukci a staticky neurčitém nosníku. Využití příčinkových čar pro určení extrémních účinků pohyblivého zatížení. 12. Úvod do stavební dynamiky: Harmonický pohyb. Tuhost a poddajnost konstrukce. Náhradní soustředěná (setrvačná) hmota. 13. Aplikace výpočetní techniky při řešení dynamických úloh: Výpočet vlastní frekvence a vlastních tvarů kmitání. 14. Aplikace výpočetní techniky při řešení dynamických úloh: Výpočet dynamické odezvy.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní