228-0304/01 – Theory of desicion making and risks of biuldings (TR)

Gurantor departmentDepartment of Structural MechanicsCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal is to introduce theoretical rudiments and practical skills in decision-making processes and risk management in civil engineering and to introduce a practical analysis of process risks in subsequent projects (Project I and Project II) depending on specialisation - the building process, risk probability, maintenance and construction (all this in Project I and II). Check: a final test and a combined test.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

1. Základní definice rizika. Portfolio rizik. Čas a prostor. Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika. 2. Základní pojmy: jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, pole nebezpečí; pravděpodobnost a možnost; újma a škoda. 3. Druhy rizik a analýza rizika. 4. Rizika investora, developera, stavebníka, projektanta, dodavatele a subdodavatelů. Rizika třetích osob. 5. Projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi (existenční, sekvenční, statistické). 6. Metody ovládání rizik v projektovém a dodavatelském podniku. 7. Expertní metody FMEA, UMRA. Rozhodovací metody, rozhodovací stromy, pravděpodobnost, spolehlivost, histogramy. 8. Přímý determinovaný pravděpodobnostní výpočet, aplikace v analýze a managementu rizika, simulace metodou Monte Carlo, klasifikovaný a statistický přístup. 9. Rozhodování v technicko ekonomické praxi, praktické užití. 10. Využití expertů, expertní a znalecká činnost, vady, škody a vyjádření časově nezávislé velikosti škody (praktické ukázky). 11. Alokace rizika projektové dokumentace, rizika v systému výstavby, rizika těchto procesů s vazbou na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly jakosti rizik v údržbě objektu. 12. Záruční doba objektů ve vazbě na riziko, změny rizika, hodnocení stavu objektů na principech rizikové analýzy. 13. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, pojistitelná a nepojistitelná rizika ve výstavbě. 14. Možná rizika provozních nehod, simulace elementárních úloh. 15. Rekapitulace.

Compulsory literature:

Recommended literature:

[1] Tichý, M.: Ovládání rizika - analýza a management [2] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik [3] Crouhy, M. a kol.: Risk Management [4] Ladra, J. a kol.: Technologie staveb - realizace železobetonové monolitické konstrukce budov [5] Smejkal, V., Rais, K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 2. vyd. Grada, Praha 2006 [6] KUBEČKA, K., Riziková analýza jako alternativní metoda stanovení výše škody na stavebním objektu a určení výše zhodnocení. XVIII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno, 23.–24.1.2009, Sborník příspěvků XVIII. Konference a CD. ISBN, 978-80-214-3808-8. [7] KUBEČKA, K., Rizika staveb, příčiny vzniku poruch, důsledky poruch a způsob hodnocení, VŠB-TU Ostrava, vědecké publikace Fakulty stavební, Edice Doktorské disertační, habilitační a inaugurační spisy, ISSN: 1213-7456, ISBN: 978-80-248-1800-9, Ostrava 2009. [8] KUBEČKA, K., Uplatnění rizikové analýzy v rozhodovacím procesu stavební činnosti, Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava), Řada stavební, roč. VIII, č.1/2008, ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1883-2, 27-44. [9] KUBEČKA, K., Využití rizikové analýzy v expertní a znalecké praxi, Medzinárodná vedecká konferencia 70 rokov SvF STU, Sekcia - 01. Pozemné stavby a architektúra, blok - G. Súdne znalectvo, Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2008, ISBN 978-80-227-2979-6, Sborník na CD. [10] KUBEČKA, K., Riziková analýza jako alternativní rozhodovací metoda. Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava), Řada stavební, roč. VIII, č.2/2008, ISSN 1213-1962, ISBN 978-80-248-1873-3, 85-96 [11] KUBEČKA, K., Využití rizikové analýzy v procesu sanací obvodových plášťů a střech, Medzinárodná konferencia Železničné pozemné stavby 2008, Tatranské Zruby 9.-10. október 2008, ISBN: 978-80-968847-8-0, strana: 51÷57. [12] KUBEČKA, K., Riziková analýza jako alternativní rozhodovací metoda ve znalecké praxi. XVII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství Brno, 25.–26.1.2008. Sborník příspěvků XVII. Konference a CD. ISBN, 978-80-7204-491-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

konzultace

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Basic terms: phenomenon and event, danger and danger scenario, danger field; probability and chances; damage and loss. Uncertainties and vaguenesses. Basic definition of the risk. Risk portfolio. Time and space. Project, object, process; project segments, sources of danger. Links between events and phenomena (in terms of existence, sequence and statistics). Identification of a danger, qualification of a danger, and quantification of risks. Types of risk. Risks borne by the investor, developer, building firm, designer, supplier and subsuppliers. Risks borne by third parties. Methods used to control risks in a designing firm/supplier. FMEA and UMRA as expert methods. Decision-making methods, decision-making trees, using Monte Carlo in simulations, a direct determined probabilistic calculation, applications in analyses and management of risks. Using in practice. Decision-making criteria in technical and economic practice. Using experts. Allocation of risks in project documentation. Risks in the construction system. Risks in processes and their links to entry control, inter-operation control and final control of risk quality in maintenance of building and facilities, insurance covered and non-covered risks in construction. Determining the probability (or frequency) of occurrence of certain risks in individual processes and quantification of risks consequences, possible risks in operation accidents. Simulation of elementary tasks. Required safety in specific stages of designing, production, erection, operation and maintenance processes. Practical analysis of process risks in subsequent works (Project I and Project II) depending on specialisation.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51
        Exam Other task type 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N3607) Civil Engineering (3607T049) Realization of Constructions P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner