228-0309/01 – Mechanika konstrukcí (MK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL74 Ing. Ivan Kološ, Ph.D.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
MIC60 Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• seznámení se základními úlohami stavební mechaniky, • statickou analýzu jednoduchých staticky určitých a neurčitých prutových konstrukcí, • úvod do matematického modelování stavebních konstrukcí, • principy navrhování a posouzení spolehlivosti stavebních konstrukcí podle současně platných Eurokódů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Kurz je určen pro posluchače Fakulty strojní. Je zaměřen na bližší seznámení s problematikou statických výpočtů stavebních konstrukcí, na jejich návrh a posouzení podle současně platných normových předpisů a matematické modelování s využitím používaných softwarových systémů.

Povinná literatura:

1.Benda, J., Stavební statika I., VŠB-TU Ostrava 2005, ISBN 80-248-0771-8. 2.Benda, J., Stavební statika II, VŠB-TUO, Ostrava, 2005. 3.Šmiřák, S., Pružnost a plasticita I, VUT Brno 1999. 4.ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, 2004. 5.ČSN EN 1991-X Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (příslušné části). ČNI,2004-2007. 6.ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 7.Kolář, V., Němec, I., Kanický, V., FEM Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press, Praha, 1997. 8.Krejsa M., Konečný P., Spolehlivost a bezpečnost staveb, VŠB-TU Ostrava, 2011.

Doporučená literatura:

1.Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí I., VUTIUM Brno 1999. 2.Kadlčák, J., Kytýr, J., Statika stavebních konstrukcí II, VUTIUM Brno 2001. 3.Šmiřák, S., Hlavinková, B., Pružnost a plasticita I - Příklady, VUT Brno 2000. 4.Teplý, B., Šmiřák, S, Pružnost a plasticita II, CERN, Brno 2000. 5.Studnička J., Macháček J., Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. 6. Gere, Timoshenko: Mechanics of materials, PWS-Kent, Boston, 1990

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek - témata: 1. Popis a vlastnosti stavebních konstrukcí. Úvod do stavební mechaniky. Silové soustavy a podmínky rovnováhy. Idealizace a klasifikace stavebních konstrukcí. Kinematika stavebních konstrukcí. Vnitřní a vnější vazby. Zajištění nehybnosti stavební konstrukce. Volba vhodného statického systému. 2. Výpočet reakcí a vnitřních sil přímého a lomeného nosníku. Staticky určité prutové soustavy. Statická analýza vybraných staticky určitých nosných konstrukcí. 3. – 4. Úvod do mechaniky stavebních materiálů. Základy analýzy napjatosti a přetvoření stavebních konstrukcí. Namáhání prosté a složené. Složené nosníky. 5. – 6. Úvod do staticky neurčitých prutových konstrukcí. Metoda jednotkových sil. Silová a deformační metoda. Metoda třímomentových rovnic. 7. Normové předpisy. Metody navrhování stavebních konstrukcí. Metoda mezních stavů. Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí podle současně platných Eurokódů. 8. Zatížení stavebních konstrukcí. 9. Interakce stavební nosné konstrukce s podložím. 10. – 11. Matematické modelování nosných stavebních konstrukcí. Geometrie konstrukce. Idealizace reálné nosné konstrukce ve výpočetním modelu. Přehled používaných programových systémů a jejich použití pro výpočet vnitřních sil a dimenzování. Rizika použití výpočetních programů. Posouzení korektnosti výpočetního modelu vůči reálné stavební konstrukci. 12. Rekonstrukce stavebních konstrukcí z hlediska nosného systému. Montáž a demontáž nosné konstrukce. Postup výstavby a demolice s ohledem na statické chování v nosném systému. Dilatace nosného systému. Typické konstrukční detaily v nosné konstrukci. 13. Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosných konstrukcí. Náhodná veličina. Pravděpodobnost poruchy. Diferenciace spolehlivosti konstrukcí podle Eurokódů. Přehled pravděpodobnostních metod a ukázky jejich použití. Osnova cvičení: 1. Výpočet reakcí u zevně staticky určité prutové konstrukci. 2. Výpočet vnitřních sil u přímých a lomených nosníků. 3. Výpočet vnitřních sil u staticky určitých nosníkových soustav. 4. Napjatostní analýza u vybraných prutových prvků. 5. Výpočet staticky neurčitého rámu silovou metodou. 6. – 7. Výpočet staticky neurčitého rámu zjednodušenou a obecnou deformační metodou. 8. Dimenzování jednoduchých prutových prvků podle současně platných Eurokódů. 9. Výpočet zatížení u typických příkladů stavebních konstrukcí. 10. – 12. Výpočet vnitřních sil a přetvoření u vybraných stavebních konstrukcí s využitím používaných programových systémů. 13. Pravděpodobnostní posouzení spolehlivosti u jednoduché stavební konstrukce. Programy: 1. Výpočet vnitřních sil u jednoduché staticky určité prutové konstrukce. 2. Návrh a posouzení vybrané prutové stavební konstrukce podle současně platných Eurokódů. 3. Statický výpočet vybrané stavební konstrukce s využitím používaného softwaru.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Komunikace s vyučujícím a prokázání znalostí.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270033) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3901T003) Aplikovaná mechanika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní