228-0321/01 – Manažerské dovednosti a efektivní komunikace (MDEK)

Garantující katedraKatedra stavební mechanikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAS348 Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
KON09 doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Manažerské dovednosti a efektivní komunikace je seznámit studenty se základními tématy, ve kterých manažeři uplatňují své dovednosti, pracovní postupy nebo činnosti. Dále se seznámí s principy efektivní komunikace, motivace, která je nedílnou součástí práce ve skupině a při vedení lidí, vystupování a prezentování, zvládání konfliktních situací, spolupráce a motivace druhých atd..

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V kurzu je kladen důraz rozlišení následujících faktorů souvisejících s motivací a aktivitou směřující k dosahování výsledků. Je porovnáno proaktivní a reaktivní chování ve vztahu k osobnímu postoji. Je zhodnocen vliv odměn, trestů, vědomí smyslu aktivity a prožití přirozených důsledků ve vztahu k přijetí zodpovědnosti a samostatnosti při řešení pracovních aktivit. Poukázání na sílu informace a popisu, vědomí pocitů a potřeb při podávání zpětné vazby při teamové práci v porovnání s neefektivními komunikačními styly, tak aby směřovala energie k dosažení cíle, a ne k boji v rámci teamu. Nedílnou součástí kurzů výcvik a prožitková forma cvičení umožňující formovat zkušenost podpořit další osobní růst studentů. Dále si vyzkouší i některé manažerské postupy a činnosti jako jsou delegování pravomocí, kontrola stresu, akční plány motivování zaměstnanců, ovlivňování skupinové efektivity a vytváření synergických efektů v týmové práci apod. Prostřednictvím případových situací si vyzkoušejí i fungování některých vybraných technik např. v oblasti rozhodování a stanovování cílů, partnerské komunikace a efektivity práce (Ishikawův diagram, Paretova analýza, brainstorming, silové pole, SMART cíle atd.), v komunikaci (SPIN, RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN A NENÁSILNÁ KOMUNIKACE), v koučování (technika GROW, STEER atd.).

Povinná literatura:

FOTR, Jiří, Jiří DĚDINA a Helena HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6. CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka. Manažerské dovednosti. I, Vybrané manažerské dovednosti + 50 manažerských cvičení a testů. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN 978-80-244-2281-7. KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ, Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. Spirála, 2009. ISBN: 978-80-904030-0-0. KOVÁCS, Jan. Průvodce kurzem Manažerské dovednosti. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1362-2. KOVÁCS, Jan. Manažerské dovednosti. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2011. ISBN 978-80-248-1423-0. LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3902-1. ROSENBERG, Marshall B., Nenásilná komunikace. Praha, Portál, 2016. ISBN: 978-80-7367-447-2.

Doporučená literatura:

ADAIR, John. 100 tipů jak úspěšně řídit a vést lidi. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0529-6. COVEY, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. Management Press, 2007, ISBN: 978-80-7261-156-0. ROS, Jay a Richard TEMPLAR. Velká kniha manažerských dovedností. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1279-2. ŠULEŘ, Oldřich. Zvládáte své manažerské role? Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-702-7. MCGRATH, James a Bob BATES. 89 nejdůležitějších manažerských teorií pro praxi. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-382-3. STÝBLO, Jiří a Otto HAIN. Manažerské trumfy. Praha: Kamil Mařík - Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-103-1. SUCHÝ, Jiří, Petr PAPÁNEK a Pavel NÁHLOVSKÝ. Šest pilířů manažerského úspěchu: jak je posilovat, rozvíjet a využívat v manažerském i osobním životě. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5868-8. WARD, Michael. 50 základních manažerských technik. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-59-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Krátké ověřovací testy z probrané problematiky, Interaktivní prožitková práce a sebehodnocení v průběhu práce skupiny ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Schopnost částečného samostudia.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek/Osnova předmětu: - Manažerské kompetence a role/vymezení základních pojmů, manažerské kompetence a kompetenční modely. Sebepoznání a poznávání druhých/typologie osobnosti a její význam pro manažery, percepce a její význam, manažerské styly Principy efektivní komunikace a porozumění důležitosti formy podání s ohledem na dosahování cílů. - Ujasnění vlivu emocí a potřeb na komunikaci a předání informací“, a to zejména rozdíl mezi manipulativní a partnerskou komunikací - Zvládání konfliktních situací/proces a fáze konfliktu, role manažera v konfliktních situacích, postupy při řešení konfliktů se zaměřením na emoce a potřeby včetně principů Nenásilné komunikace a Respektovat a být Respektován - Rozhodování a řešení problémů/základní pojmy, rozhodovací proces a jeho struktura, vybrané metody a techniky rozhodovacího procesu (Occamova břitva, Ishikawův diagram, Brainstorming, Brainwriting, Analýza silového pole, Akční plán, Paretova analýza, Vícekriteriální metody rozhodování – AHP, ANP) - Delegování úkolů a pravomocí/ základní pojmy, proces delegování, výhody a nevýhody delegování pro manažery i podřízené - Uplatnění moci a vlivu/základní pojmy, model moci a vlivu, manipulační styly se zaměřením na vliv trestů a odměn a komunikačních stylů na pracovní výkon a atmosféru ve skupině - Řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení/procesní model řízení pracovního výkonu, dopad motivace na řízení pracovního výkonu, motivační strategie, nové formy práce - Vedení lidí a koučování/základní pojmy, manažerské styly vedení lidí (Manažerská mřížka, kontinuum vedení, situační vedení, transformační, transakční a charismatický leadership, vedení lidí dle Druckera a Coveyho; manažer v roli kouče - Vytváření a řízení týmových procesů/vymezení základních pojmů, týmové formy práce, týmové role dle Belbina, vývojové fáze týmu, Demingův kruh týmové práce - Vedení porad/typy porad, různé typy účastníků porad a jejich charakteristika, nejčastější chyby a nedostatky porad, metody a techniky komunikace na poradách

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Písemka Písemka 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 70%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Ověření znalostí formou testu a konzultace s vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260030) Stavební inženýrství - BIM inženýring P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní