228-0904/02 – Reliability of Structures (SABS)

Gurantor departmentDepartment of Structural MechanicsCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN17 doc. Ing. Petr Janas, CSc.
KRE13 prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course is intended to deepen the knowledge of the theory of structures. Students are introduced to probabilistic approaches to the assessment of safety, serviceability and durability using basic knowledge of the theory of reliability, probability and computer technology.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

In this subject, students learn theoretical background and practical information about probabilistic assessment of load-carrying structures. For that purpose, they should master the probability and structure reliability theories. The key feature of the probabilistic method is that it is possible to express variability of input quantities in a stochastic (probabilistic) form, for instance, by histograms. Unlike the applicable standards and procedures which are based on deterministic expression of input quantities (using a single value – a constant), the probabilistic methods provide more precise reliability assessment and improved safety for those who use the buildings and structures.

Compulsory literature:

1. Melchers, R.E.: Structural Reliability Analysis and Prediction}. Second edition, John Wiley & Sons Ltd., England, 1999. (437 s) ISBN 0-471-98324-1. 2. TeReCo: Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation, Background, Exercises and Software. Textbook and CD-ROM. ÚTAM AV ČR, Praha 2003. 2nd edition. ISBN 80-86246-19-1. 3. O. Ditlevsen and H.O. Madsen: Structural Reliability Methods, Technical University of Denmark, 2005.

Recommended literature:

1. FReET (Feasible Reliability Engineering Tool) - http://www.freet.cz/ 2. Simulation Based Reliability Assessment – SBRA - http://www.sbra-anthill.com/

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Vypracování semestrálního projektu s individuálním zadáním se zaměřením na pravděpodobnostní výpočty v oboru stavební mechaniky. Kontrola formou rozboru technické zprávy a předvedení vyřešeného problému zkoušejícímu s využitím použité aplikace na počítači.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět slouží k prohloubení znalostí z oblasti teorie konstrukcí. Seznamuje posluchače s pravděpodobnostními přístupy k posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti s využitím základních poznatků teorie spolehlivosti, pravděpodobnostního počtu a výpočetní techniky. Témata předmětu: 1. Úvod do teorie pravděpodobnostních výpočtů a spolehlivosti konstrukcí, vysvětlení „spolehlivostního“ pozadí norem pro navrhování stavebních konstrukcí (např. Eurocode), nejistoty při navrhování a hodnocení konstrukcí, mezní stavy. 2. Základy teorie pravděpodobnosti, náhodné jevy a operace s nimi, podmíněná pravděpodobnost. 3. Náhodná proměnná veličina (diskrétní a spojitá), frekvenční a distribuční funkce, základní typy rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodných veličin. 4. Vyjádření náhodně proměnných veličin, tvorba histogramu, vyhodnocení numerických souborů. 5. Zatížení a kombinace účinků zatížení stavebních konstrukcí 6. Výpočetní stochastický model s náhodnými proměnnými, pojmy odolnost konstrukce a účinek zatížení, funkce spolehlivosti, podmínky spolehlivosti, mezní stavy a jejich uplatnění v stochastickém modelu, výpočet pravděpodobnosti poruchy, návrhová pravděpodobnost. 7. Aproximační metody SORM, FORM. 8. Numerické simulační metody typu Monte Carlo, generátor pseudonáhodných čísel. 9. Numerické simulační metody Latin Hypercube Sampling, Importance Sampling. 10. Numerická metoda Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (POPV), optimalizace výpočtu. 11. Spolehlivostní software 12. Pravděpodobnostní odhad životnosti konstrukce, pravděpodobnostní optimalizace konstrukce, konstrukce namáhané na únavu. 13. Náhodné procesy a náhodné pole, pokročilé metody spolehlivostního inženýrství (genetické algoritmy, teorie fuzzy množin, teorie chaosu). 14. Úvod do rizikového inženýrství. Podklady pro výuku: Literatura: 1. Teplý T., Novák D.: Spolehlivost stavebních konstrukcí, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2577-6. 2. Holický M., Marková J.: Základy teorie spolehlivosti a hodnocení rizik, ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-03129-2. 3. Otipka P., Šmajstra V.: Pravděpodobnost a statistika, VŠB-TU Ostrava 2006, ISBN 80-248-1194-4. Webové stránky: 1. FReET (Feasible Reliability Engineering Tool) - http://www.freet.cz/ 2. Metoda Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu – POPV - http://www.fast.vsb.cz/popv 3. Simulation Based Reliability Assessment – SBRA - http://www.sbra-anthill.com/

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2010/2011 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (P3607) Civil Engineering (3607V025) Theory of Contruction K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.